Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Kibicuję bezpieczeństwu”

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie zapraszają uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu hrubieszowskiego do udziału w grze miejskiej „Kibicuję bezpieczeństwu”.

Reklamy


REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „KIBICUJĘ BEZPIECZEŃSTWU”

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem gry miejskiej „Kibicuję bezpieczeństwu”, zwanej dalej „Grą”, rozgrywanej 23 maja 2014 r. w Hrubieszowie jest Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. 3-go Maja 11 oraz Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie z siedziba przy ul. Narutowicza 20, zwanych w dalszej części Regulaminu Organizatorami.

2. Fundatorem nagród są: Starosta Hrubieszowski; Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” oraz Organizatorzy.

3. W Grze mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu hrubieszowskiego, zwani dalej Uczestnikami.

 

§ 2. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona dnia 23 maja w godz. 10.00 – 14.00 na terenie miasta Hrubieszowa.

2. Celem uczestników Gry jest przejście całej trasy, rozwiązanie wszystkich zadań, zdobycie rekwizytu zostawionego w jednym z miejsc oraz rozwiązanie testu wiedzy z zakresu tematu Programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry przed jej rozpoczęciem.

3. W grze uczestniczą Zespoły wytypowane przez szkoły biorące udział w Programie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 5 uczestników. Każdemu Zespołowi musi towarzyszyć opiekun. Wszyscy uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej.

4. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 r. włącznie, telefonicznie: 84 697 26 89 lub za pomocą poczty e-mail: pbphrub@wp.pl

5. Podczas Gry każdy Zespół musi być ubrany w koszulki w kolorze przypisanym dla danej szkoły, wygodne obuwie sportowe, a w razie niepogody – w akcesoria chroniące przed deszczem. Ponadto każdy Zespół musi posiadać sprawny telefon komórkowy, za pośrednictwem którego, będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorami.

6. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Instrukcję i Kartę Drużyny, którą wypełnia podczas wykonywania zadań i dostarcza na mecie Organizatorom.

7. Za każde wykonane zadanie i odszukanie rekwizytu Zespół otrzymuje punkty, które będą decydowały o kolejnych miejscach w klasyfikacji. Decyzja o przyznanej wysokości punktów za wykonane zadanie należy do Organizatorów.

8. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania mogą poruszać się wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w Zespole będzie weryfikowana z danymi graczy oznaczonymi na Karcie. W razie niezgodności Zespół może zostać zdyskwalifikowany. Ponadto na trasie Gry będą nieoznakowani obserwatorzy, którzy będą oceniali zachowanie się uczestników na mieście.

9. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy Gry są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom Gry. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników oraz za szkody poniesione przez uczestników Gry podczas jej trwania.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespół Regulaminu, złamania zasad fair play bądź zasad bezpieczeństwa, utrudniania gry innym Zespołom, Organizatorzy mają prawo do przyznawania punktów ujemnych, a w drastycznych przypadkach, do odebrania Zespołowi Karty Drużyny i wykluczenie go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

11. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze, uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry i promocji programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

 

§ 3. Nagrody

1. Dla Zwycięzców przewidziano nagrodę główną ufundowaną przez Starostę Hrubieszowskiego i Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” dla pozostałych Zespołów dyplomy i zestawy upominków ufundowane przez Organizatorów.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 11.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie jego interpretacji, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie gdy zaistnieją ważne przyczyny


WYKAZ POLECANEJ LITERATURY

AGRESJA, PRZEMOC, PRZESTĘPCZOŚĆ:

1. Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I.: Zabawa w zabijanie. Lublin, 2002
2. Korcyl – Wolska M.: Postępowanie w sprawach nieletnich. Kraków, 2008
3. Hennessy E., Guerin S. Przemoc i prześladowanie w szkole. Gdańsk, 2008
4. Herman J. Przemoc uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk, 2008
5. Libiszowska-Żółtkowska K. Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Warszawa, 2008
6. Omoore M. Jak opanować przemoc w szkole. Warszawa 2008
7. Kubacka-Jasiecka D. Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych Ja. Kraków, 2006
8. Pufal-Struzik I. Agresja dzieci i młodzieży. Warszawa, 2007
9. Siemaszko A.: Zachowania dewiacyjne młodzieży. Warszawa, 2007
10. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Warszawa, 2004

NARKOMANIA:

1. Christiane F. : My dzieci z dworca ZOO. Warszawa, 1998
2. Chruściel T. L. : Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani. Warszawa, 2000
3. Juczyński Z. Narkomania. Warszawa, 2008
4. Karwicka K.: My rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Warszawa,1999
5. Kotański M.: Ty zaraziłeś ich narkomanią. Warszawa,2004
6. Narkotyki : zażywasz – przegrywasz. Problem narkotyków i narkomani. Płock, 2000
7. Rogers P. Narkotyki i nastolatki. Gdańsk, 2007
8. Stankowski A.: Narkomania – narkotyki – narkomani. Katowice, 2000
9. Wanat W. Narkotyki i narkomania. Odlot donikąd. Warszawa, 2006
10. Zajączkowski K. Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień. Warszawa, 2001

PRAWODASTWO:

1. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563.
2. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz. U. z 2012 r. poz. 124.
3. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2010r. Nr 81, poz. 529.
4. USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Dz.U. z 2013 poz. 482- tekst jednolity
5. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U. z 1997 nr 88 poz. 553- tekst jednolity
6. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z póź. zm.