18 lipca 2024

Zebranie 27 WDP AK

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

We wtorek 7 kwietnia 2009 r. o godz. 9.00 w sali Muzeum w Hrubieszowie członkowie Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej (27 WDP AK) spotkają się na zebraniu. Mile będą widziani również sympatycy tego Związku, zapraszamy.

Takie zebrania odbywają się w tym samym miejscu, w pierwszy wtorek każdego miesiąca. Niestety, czas przerzedza szeregi członków, którzy brali bezpośredni udział w walkach z nieprzyjacielem w czasie II Wojny Światowej, więc chętnie zapraszamy do współpracy tych, którzy chcą być spadkobiercami tradycji.

Reklamy

Do Światowego Związku Żołnierzy 27 WDP Armii Krajowej w Hrubieszowie są przyjmowani członkowie zwyczajni , członkowie nadzwyczajni, podopieczni.

***

Reklamy

Członkami zwyczajnymi mogą być żołnierze:

– którzy, złożyli przysięgę, byli jej wierni i nie splamili się współpracą z okupantami,

– którzy, po wojnie nie należeli do organizacji ZBoWiD lub którzy, należeli, ale zgłaszając się do n. Związku z tej organizacji wystąpili,

– organizacji wojskowych, które w ramach akcji scalania weszły w skład AK,

– członkowie organizacji młodzieżowych jak np. harcerze „Szare Szeregi” i innych, jeżeli te organizacje potwierdzą ich udział w konspiracji

– członkowie władz naczelnych Podziemnego Państwa Polskiego, Delegatury Rządu i podległych jej jednostek niższego szczebla

– członkowie organizacji kontynuujących działalność niepodległościową po zakończeniu II Wojny Światowej

– obowiązek wystąpienia z dawnych organizacji kombatanckich nie dotyczy: Związku Inwalidów Wojennych i Związku Ociemniałych Żołnierzy.

– nie ma przeszkód należenia członków Związku równocześnie do nowopowstałych organizacji kombatanckich o ideologii zgodnej z ideałami AK

***

Członkami nadzwyczajnymi mogą być przede wszystkim:

– wdowy i wdowcy po żołnierzach AK, którym przysługują uprawnienia kombatanckie po współmałżonkach

– zstępni po żołnierzach AK

– osoby zajmujące się problematyką historii AK

– osoby chcące kontynuować ideały AK dla dobra RP

– osoby opiekujące się grobami poległych akowców i miejscami historycznymi walk AK

– osoby zbierające pamiątki i dokumenty AK

– osoby, którym ideały i pamięć AK jest bliska i chcą być spadkobiercami tych wielkich ideałów

– osoby, które pragną wspierać materialnie prace Związku

– osoby prawne chcące wspierać Związek w jego działaniach poprzez pomoc materialną lub wykonywanie pewnych prac na rzecz Związku np.: wydawanie publikacji, kserowanie czy powielanie materiałów, udostępnienie lokalu itp.

***

Nie mogą być członkami Związku osoby:

– w okresie wojny 1939 – 1945 kolaborowały z okupantami lub zadeklarowały odstępstwo od narodowości polskiej

– pełniły służbę w armii niemieckiej i do końca wojny nie brały udziału w walce o niepodległość Polski

– w okresie wojny i po wojnie współdziałały z NKDW albo z innymi organami ZSRR działającymi przeciwko narodowi polskiemu

– które, zniesławiły lub działały na szkodę AK i suwerenności państwa polskiego np.:

– osoby, które wstąpiły do aparatu ucisku lub współdziałały z tymi służbami okupantów niemieckich i sowieckich,

– żołnierzy AK, którzy przeszli do oddziałów Gwardii Ludowej i Armii Ludowej odstępując przez to od ideałów AK;

– osób, które były zatrudnione po wojnie w aparacie bezpieczeństwa publicznego UB lub informacji wojskowej, z wyjątkiem osób skierowanych tam do pracy przez władze AK

– osób zatrudnionych lub współdziałających z jednostkami organizacji stosujących represje wobec działaczy na rzecz niepodległości RP. Za jednostki stosujące represje należy uznać: prokuraturę i prokuraturę wojskową; sądownictwo powszechne i wojskowe; służbę więzienną w zakresie ich działania w sprawach politycznych i walki z działaczami niepodległościowymi. Za jednostki współdziałające z aparatem ucisku należy uznać pracowników MO i ORMO oraz członków PPR i PZPR, jeżeli wykazywali nadgorliwość i wrogą postawę do AK

– żołnierzy AK, którzy nie będąc członkami w/w instytucji zniesławili lub działali na szkodę AK na polu działalności publicystycznej, literackiej, historycznej i naukowej.

– postępowały niezgodnie z honorem i godnością żołnierzy AK

– donosiły władzom okupacyjnym o żołnierzach armii podziemnej i członkach organizacji konspiracyjnych

– wykorzystały władzę otrzymaną od aparatu represji dla ciemiężenia współwięźniów

– członkowie ZBoWiD, którzy będąc na stanowiskach kierowniczych tego związku działali na niekorzyść AK

– funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei (S.O.K.) uczestniczących w walce z tzw. „reakcyjnym podziemiem w okresie stalinowskim”

– dezerterów tj. osób, które bez zgody dowódcy jednostki opuściły swój oddział lub wyznaczoną służbę

***

Kto chce należeć do Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie wypełnia deklarację członkowską, w której zawarte są dane osobowe i przyczyny chęci przynależności oraz deklarowanie się do przestrzegania regulaminu Związku. Deklaracja jest analizowana przez Komisję Weryfikacyjną.

W przypadku osób biorących udział w walkach w czasie II Wojny Światowej, powinno być również oświadczenie dwóch świadków będących zweryfikowanymi żołnierzami AK służącymi w tym samym oddziale, bądź mający bezpośredni kontakt służbowy z zainteresowanym.

***

Obecny Zarząd Środowiska w Hrubieszowie:

Domański Józef – prezes
Bartnik Tadeusz – sekretarz
Kawecki Ferdynand – skarbnik
Kasprowicz Zbigniew – członek

Opracował – mak

Na zdjęciu – Sztandar Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie.

Hrubieszow LubieHrubie 2009