18 lipca 2024

Został wyłoniony projektant ronda

W dniu 18 sierpnia 2011 r. został wyłoniony wykonawca opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Żeromskiego i Dwernickiego w Hrubieszowie.

Reklamy

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego komisja wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Badawcze PROLAB z Lublina

W uzasadnieniu podano, że wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w wyniku czego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena tj. 100,00 pkt.

Reklamy

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały następującą ilość punktów:
Oferta złożona przez SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. z Krakowa uzyskała 63,84 pkt.

Reklamy

***

Źródło:
Urząd Miasta Hrubieszowa