29 lutego 2024

Alojzów: Zakończenie roku szkolnego w OREW

Kolejny, pracowity rok szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Alojzowie już za nami. Nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach z oligofrenopedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i logopedą. Krzyś i Daniel otrzymali dyplomy ukończenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Cieszmy się z dobrej współpracy z Rodzicami wychowanków OREW-u.

Reklamy

 

 

Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosowanie do jego możliwości – w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Organizujemy także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, polegających na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości lub niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Reklamy

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki:

www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW)

Telefon do sekretariatu OREW: (84) 627 41 96 – w godzinach 9.00-16.00.

 

źródło i fot. OREW w Alojzowie