16 czerwca 2024

Apel Rady Gminy Hrubieszów

Apel Rady Gminy Hrubieszów APEL RADY w sprawie podjęcia pilnych działań dotyczących sytuacji w rolnictwie, związanych z niekontrolowanym spadkiem cen płodów rolnych i zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów przyjęty podczas sesji w dniu 30 stycznia 2023 r.

Reklamy

Rada Gminy Hrubieszów działając w oparciu o § 15 ust 2 pkt 4 Statutu Gminy Hrubieszów, przyjętego Uchwałą Nr XLII/299/2018 Rady Gminy Hrubieszów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018 r., poz. 4470 z późn. zm.), a także mając na uwadze art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 t.j.), wyraża swoje daleko idące zaniepokojenie obecną sytuacją w rolnictwie, spowodowaną spadkiem cen płodów rolnych, takich jak zboża i rzepak oraz bardzo dużym ich importem z Ukrainy. Ponadto wątpliwa jakość tych produktów stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego konsumentów. Potwierdzeniem tej sytuacji na naszym terenie przygranicznym jest obserwowany wzmożony transport kolejowy i drogowy zbóż, głównie pszenicy i kukurydzy oraz rzepaku.

W początkowej fazie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, obszary z nią graniczące przyjęły główny ciężar pomocy uchodźcom. Obecnie Polska wśród krajów europejskich pełni wiodącą rolę w pomocy Ukrainie przy eksporcie zboża, które miało być transportowane zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej do portów na terytorium naszego kraju, a następnie eksportowane drogą lądową, bądź morską do krajów Afryki, zagrożonych głodem.

Reklamy

­

Aktualna ilość importowanych zbóż i rzepaku z Ukrainy (co potwierdzają fakty i statystyki) transportowana przez nasz teren przygraniczny, spowodowała zapełnienie lokalnych i regionalnych magazynów, punktów skupu i firm paszowych. Nasi rolnicy, którzy zmagazynowali część zbiorów ubiegłorocznych, obecnie nie mają gdzie ich sprzedać, a proponowane ceny są poniżej jakiejkolwiek opłacalności. W konsekwencji zaistniałej sytuacji powoduje to zachwianie stabilności finansowej gospodarstw rolnych i obawy o ich przyszłość, dodatkowo w kontekście wysokich kosztów produkcji rolnej. W imię solidaryzmu międzynarodowego i społecznego nie kwestionujemy, że eksport ukraińskiego zboża jest konieczny dla zapobieżenia ewentualnym tragediom humanitarnym, ale nie może to odbywać się kosztem naszych rolników, ich rodzin oraz konsumentów. Alternatywą dla obecnej sytuacji może być uruchomienie i zwiększenie eksportu zbóż z Polski.

Reklamy

Oprócz opłacalności produkcji rolnej, innym istotnym czynnikiem związanym z importem pszenicy, rzepaku czy kukurydzy na polski rynek są kwestie związane z ich wątpliwą jakością. Bardzo negatywnie wpływa to na bezpieczeństwo żywnościowe wszystkich konsumentów. Import takiego zboża oraz wykorzystywanie go do produkcji żywności powoduje zagrożenie dla zdrowia, co może być zauważalne dopiero w późniejszym czasie ze względu na specyfikę działania szkodliwych substancji.

Mając na uwadze rolniczy charakter gminy oraz aktualną sytuację naszych rolników i przygotowania do kolejnego sezonu wegetacyjnego, Radni Gminy Hrubieszów apelują do parlamentarzystów europejskich, krajowych, administracji rządowej, instytucji i organizacji statutowo zajmujących się rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich o podjęcie pilnych rozmów i wypracowanie paktu na rzecz realnych działań w tej materii. W ten sposób można zapobiec dalszemu pogłębianiu się złej sytuacji finansowej naszych rolników, w szczególności z obszarów graniczących z Ukrainą. Oczekujemy, aby pomoc w eksporcie ukraińskich zbóż była prowadzona przez terytorium Polski na zasadzie tranzytu do krajów docelowych, aby wstrzymano import zbóż i rzepaku, które nie są produkowane zgodnie z wymogami stawianymi przez Komisję Europejską, a tym samym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego regionu i kraju oraz zdrowotnego konsumentów. Ponadto apelujemy o zintensyfikowanie eksportu polskiego zboża w celu poprawy kondycji finansowej naszych rolników.

­

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Dąbrowska

Zobacz też:

Hrubieszów: Informacja Zarządów Nieruchomości Wielolokalowych Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych

Hrubieszów: Informacja Zarządów Nieruchomości Wielolokalowych Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych


Zerknij na Instagram →