9 grudnia 2023

Gmina Mircze: Remonty dróg w Tuczapach i Modryńcu

Gmina Mircze, w obecnym roku realizuje prace inwestycyjne przy przebudowie dróg gminnych w Tuczapach i Modryńcu.

Reklamy

Gmina Mircze w roku 2022 realizuje dwie przebudowy dwóch gminny dróg.

­
Przebudowa drogi gminnej nr 111357L od km 0+000 do km 0+886 w miejscowości Tuczapy

Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Reklamy

Wartość otrzymanego dofinansowania: 222.188,78 zł.

Całkowita wartość zadania: 524.164,24 zł.

Przebudowywany odcinek  drogi nr 111357L łączy się z drogą gminną nr 111326 Tuczapy. Szerokość nawierzchni będzie wynosiła 5,5 m (pas ruchu – 2,75 m). Pobocza gruntowe zostaną na szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem łamanynm 0/31,5. Projektowane  pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe 2%. Projektowana konstrukcja nawierzchni składa się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S oraz warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stablizowanego mechanicznie. Konstrukcja poszerzenia istniejącej jezdni będzie składała się z następujących elementów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, podbudowy z grunty stabilizowanego cementem gruntocement przygotowany w betoniarce o Rm=2,5 MPa oraz piasek stabilizowany mechanicznie.

­
Przebudowa drogi gminnej nr 111098L od km 0+000 do km 0+510 w miejscowości Modryniec

Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Wartość otrzymanego dofinansowania: 105.759,03 zł.

Całkowita wartość zadania: 254.500,80 zł.

Przebudowywany odcinek o długości 510 m łączy gminę Mircze z gminą Hrubieszów. Szerokość nawierzchni będzie wynosiła 5,5 m (pas ruchu-2,75 m). Pobocza gruntowe zostaną na szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5. Projektowane  pochylenie poprzeczne jezdni-daszkowe 2%. Projektowana konstrukcja nawierzchni składa się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S oraz warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stablizowanego mechanicznie.

­

(źródło: UG Mircze, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Dzień Dziecka w gminie Mircze [ZDJĘCIA]

Dzień Dziecka w gminie Mircze [ZDJĘCIA]