22 czerwca 2024

Inwestycje powiatu hrubieszowskiego

Od 2015 roku ze środków unijnych, krajowych i własnych zostało wyremontowanych ponad 100 km dróg na łączną kwotę 50 mln zł.

Reklamy

 

Z każdym kolejnym rokiem realizowane są przedsięwzięcia, które znacząco wpływają m.in. na poprawę infrastruktury drogowej, co wiąże się z podniesieniem standardów życia mieszkańców naszego powiatu. Jest to zasługa zarówno zaangażowania i merytorycznej wiedzy naszych pracowników, jak i bardzo dobrej współpracy z gminami:  Hrubieszów, Dołhobyczów, Werbkowice, Horodło, Mircze, Trzeszczany. Większość  inwestycji drogowych  udaje się zrealizować dzięki wsparciu finansowym gmin.

 

Inwestycje  realizowane w  2015 roku

Reklamy

W ramach poprawy dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej została przebudowana droga powiatowa na odcinku  Hrubieszów-Kryłów- Dołhobyczów- Granica Państwa oraz został wykonany remont drogi w Uhrynowie na Ukrainie. Całkowity koszt zadania to 4 087 323,61 EUR  czyli ok. 17 166 000 zł. Projekt współfinansowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, a dofinansowanie  wynosiło 90%. Partnerami projektu były: Gmina Dołhobyczów, Gmina  Mircze, Gmina Hrubieszów, Chorobriwska Wiejska Rada i Sokalska Rejonowa Rada.

W ramach rozwoju terenów przygranicznych przebudowana została droga Adelina-Mircze-Kryłów. Projekt współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wartość całkowita projektu wynosiła 5 204 876,45 zł, a kwota dofinansowania stanowiła 80,48% całości inwestycji. W wyniku realizacji projektu została przebudowana droga powiatowa o długości 5 589 m, zmodernizowana zatoka autobusowa, wybudowany chodnik o długości 462 m, zmodernizowany chodnik na długości 890 m, zostały również wybudowane i oznakowane ścieżki rowerowe  na długości 963 m.

Reklamy

Kolejną inwestycja powiatu  był remont drogi powiatowej Lipowiec – Wereszyn. Projekt dofinansowany był w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  Długość remontowanego odcinka drogi  to  2 422 m. Partnerem projektu była Gmina Mircze, która  partycypowała w kosztach budowy w wysokości 132 601,68 zł. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę  530 405,37 zł, z czego dofinansowanie wynosiło  265 202,00 zł, a  wkład własny powiatu to kwota 132 601,69 zł.

 

Remont Muzeum

W 2015 roku Powiat Hrubieszowski  pozyskał środki na remont budynku Muzeum im. Ks. St. Staszica. Zadanie dofinansowane zostało w ramach  programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytetu 1 – Ochrona zabytków z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt zadania wyniósł 240 566,81 zł, a otrzymana dotacja ze środków finansowych Ministra wyniosła 150 000,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono remont dachu, stropodachu, tarasu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymieniono rynny i rury spustowe.

 

Inwestycje realizowane w 2016 roku 

Przebudowa drogi powiatowej Uśmierz-Hulcze-Ulhówek na terenie gminy Dołhobyczów to inwestycja współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Koszt całkowity  zadania na lata 2016 – 2019 wynosi 2 024 793,10 zł z czego dofinansowanie 1 012 369,00 zł. Gmina Dołhobyczów partycypowała  w kosztach budowy drogi w kwocie  506 198,55 zł, powiat hrubieszowski wniósł wkład własny w tożsamej  kwocie.

 

Inwestycje drogowe w 2017 roku

W ramach inwestycji przebudowano drogę Strzelce – Stefankowice – Moniatycze o łącznej długości 8,200 m. Operacja  realizowana była w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota całkowita  projektu  wyniosła 2 214 994,00 zł, z czego kwota dofinansowania to  63,63 %. W projekcie partycypowała gmina Hrubieszów kwotą  439 167, 00 zł. Inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną do miejscowości Moniatycze Kolonia, Stefankowice i Stefankowice Kolonia.

 

Inwestycje drogowe w 2018 roku

W 2018 roku Powiat Hrubieszowski planuje realizację trzech inwestycji drogowych.

Pierwszą z nich jest przebudowa odcinka drogi powiatowej Hrubieszów – Kryłów Dołhobyczów – Granica Państwa  w miejscowościach Ślipcze, Czumów i  Zaręka.  Łączna długoś odcinków to 6,600 km, a całość inwestycji realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Przebudowa polegała będzie na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni  wraz z poszerzeniem lewostronnym, przebudowie  zatok autobusowych, budowie zjazdów, ścieżki rowerowej i chodnika, przebudowie  przepustów oraz wykonanie oznakowania drogowego.  Kwota całkowita zadania wynosić będzie 7 847 975,25 zł., natomiast pozyskane dofinansowanie wynosi 6 588 273,15 zł., co stanowi ok 84 % kosztów ogólnych inwestycji.

Kolejnym planowanym do realizacji projektem drogowym na ten rok jest finansowany z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją projekt pod nazwą: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 3446 L od km 2+000,00 do km 2+530,00 i od km 2+580,00 do km 2+900,00 w miejscowości Honiatyn i Oszczów, gmina Dołhobyczów”. Koncepcja zabezpieczenia wąwozu zakłada wykonanie prac remontowych na odcinku 

o długości 850 m. Całkowity koszt planowanej inwestycji wynosi 885 179,50 zł, natomiast pozyskana dotacja to 531 000,00 zł.

Trzecia z planowanych na rok 2018 inwestycji polegać będzie na modernizacji 990 m drogi powiatowej nr 3441L w miejscowości Wereszyn, Gmina Mircze ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowane koszty całkowite inwestycji wynoszą 447 244,88 zł brutto, natomiast pozyskana kwota dofinansowania to  268 346,00 zł.

 

Modernizacja Szpitala Powiatowego

Od początku 2017 roku Szpital Powiatowy w Hrubieszowie przeprowadził szereg modernizacji na łączną kwotę 88 912, 00 zł. Zostały wyremontowane, doposażone 
i zaadaptowane m.in. takie oddziały jak Gruźlicy i Chorób Płuc, Noworodkowy, Chirurgii, Położniczy, Ginekologii, Dziecięcy, Wewnętrzny I oraz pralnia. Na posesji szpitala została wymieniona nawierzchnia z kostki brukowej, a w Przychodni Rejonowej wyremontowano pomieszczenia gabinetów lekarskich oraz pomieszczenia biurowe. Prace konserwacyjne przeprowadzono również w  Podstacji Pogotowia w Teratynie.

Do końca roku planowane są kolejne prace tym razem na oddziałach Pulmonologii, Neurologii, Rehabilitacji i Oddziale Intensywnej Terapii na kwotę 39 000, 00 zł. 
Do szpitala został zakupiony również sprzęt medyczny m.in. defibrylator, aparat EKG, meble medyczne i biurowe do gabinetów lekarskich i zabiegowych, lampa 
do fototerapii oraz samochód osobowy.


Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 na praktykach w Grecji

W ramach programu Erasmus +, „Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu” uczniowie klas trzecich technikum”, już po raz kolejny wyjechali na praktyki zawodowe do Grecji.

Celem projektu są praktyki w firmach informatycznych oraz serwisach samochodowych, co bezpośrednio wiąże się  podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poznaniem  zasady funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw oraz podniesieniem umiejętność  posługiwania  się językami obcymi. Dodatkowo uczniowie zwiedzili grecką Rivierę Olimpijską i uczestniczyli w zajęciach sportowych i kulturalno – oświatowych. Całkowity budżet projektu wynosi  98 874,00 EUR.


Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia i Prehoryłe

W ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014–2020, z inicjatywy mieszkańców wsi Kryłów Kolonia i wsi Prehoryłe w gminie Mircze  zostanie przeprowadzone scalanie gruntów.  Efektem scalenia i podziału będzie wydzielenie nowych działek, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych co  ma usprawnić funkcjonalność tych gruntów (np. jeśli działki konkretnych właścicieli zawierają się w sobie, bądź są poprzedzielane ich gruntami, co utrudnia uprawę), bądź stworzyć miejsce na nowe drogi bądź urządzenia melioracyjne. W ramach projektu scalenia zostaną przeprowadzone prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.  Zadanie realizowane będzie przez Starostę Tomaszowskiego w związku z wyłączeniem przez Wojewodę Lubelskiego Starosty Hrubieszowskiego z prowadzenia sprawy scalania gruntów we wsiach Kryłów Kolonia i Prehoryłe. Powodem wyłączenia Starosty Hrubieszowskiego z prowadzenia tej inwestycji jest posiadane przez niego  gruntów rolnych w/w  miejscowościach. Całkowity koszt operacji to 9 638 503,00 zł.

 

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)