Odwiedź OREW i WTZ w Alojzowie

W Alojzowie koło Werbkowic, powstał bardzo nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Reklamy


            Placówkę wyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne, współpraca wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistycznej (oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda, rehabilitant, pielęgniarka) oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

            Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma status niepublicznej placówki oświatowej, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich wychowanków.

Reklamy

            Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

            W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.

Ośrodek prowadzi nauczanie w grupach:

            1. Rewalidacyjno – wychowawczych – dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym – od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

            2. Edukacyjnych – dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową i z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z wychowanków konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia.

Głównym celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosowanie do jego możliwości – w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

 

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki:

www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW)

OREW w Alojzowie na Facebooku:

https://www.facebook.com/OREW-w-Alojzowie-238018239880981/?fref=ts

Telefon do sekretariatu OREW: (84) 627 41 96 – w godzinach 9.00-16.00.

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

            Wśród bogatej oferty zajęć dla naszych podopiecznych można wyodrębnić: Pracownię Rękodzieła Użytkowego, Pracownię Plastyczno – Tkacką, Pracownię Animacji Kulturalnej, Pracownię Gospodarstwa Domowego, Pracownię Poligraficzną, Pracownię Preorientacji Zawodowej i Pracownię Ogrodniczą.

 

Uczestnikom wasztatów proponujemy szereg zajęć m.in.:

 Warsztaty kulinarne

 Warsztaty kulinarne to doskonały sposób rozwijania sprawności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki i nauka zdrowego żywienia. Dzięki samodzielnie przygotowanym potrawom uczestnicy poznają różne smaki, rozwijają swoją wyobraźnię i pozbywają się niechęci do tej pory nieznanych składników. Warsztaty kulinarne dają możliwość wymiany doświadczeń, osoby niepełnosprawne wykonują pracę zespołową, dzięki której integrują się a zdobyte umiejętności wykorzystują w dążeniu do doskonałości. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w warsztatach kulinarnych w trakcie, których uczą się samodzielnego wykonywania podstawowych czynności niezbędnych w życiu codziennym, jakimi są:

 • tworzenie menu
 • planowanie zakupów na konkretne potrawy
 • robienie zakupów zgodnie z powyższą listą
 • poznawanie zasad przygotowywania zdrowych posiłków
 • poznawanie zasad zdrowego żywienia (piramida zdrowego żywienia)
 • umiejętności przygotowywania prostych posiłków i deserów
 • swobodnego poruszania się w obrębie kuchni
 • doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD i drobnego sprzętu kuchennego
 • współpracy w grupie
 • odpowiedzialności za wykonanie zadania.

 Warsztaty kulinarne są również formą przygotowania zawodowego tych uczestników, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w gastronomi. Zajęcia dostarczają wielu pozytywnych wrażeń i doznań. W trakcie pracy toczą się ożywione rozmowy sprzyjające rozwijaniu i wzmacnianiu koleżeńskich więzi. Warsztaty kulinarne wpisują się w poszczególne instrumenty aktywnej integracji.

Biblioterapia

 Literatura naukowa określa biblioterapię jako metodę wspomagania rozwoju poprzez ukierunkowane czytanie. Jest to proces terapeutyczny, w którym odpowiednio wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze stosuje się jako środek wspierający proces leczniczy i wychowawczy. Poprzez odpowiednio dobrane książki, teksty bibliotekarze mogą pomóc osobom dorosłym rozwiązywać ich problemy, wpływać na zmianę ich zachowań, sposób myślenia, zachęcać do twórczych i aktywnych działań, a także wskazywać możliwości właściwego funkcjonowania w rodzinie, czy w grupie.

Biblioterapia łączy takie elementy jak: czytanie, rysowanie, ruch i muzykę.

 Program biblioterapeutyczny dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie został opracowany przez bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie w celu wspierania działań terapeutycznych prowadzonych przez Instruktorów Terapii Zajęciowej. Proponowane warunki i treści programu mają na celu stworzenie uczestnikom dogodnej przestrzeni na doświadczanie ich własnej niepowtarzalności, na wyrażanie własnych uczuć oraz na naukę pozytywnego spojrzenia na siebie i otaczający świat.

Głównymi celami programu są:

 • budowanie zasobów własnych
 • wzmacnianie samopoczucia
 • wsparcie psychiczne
 • zwiększenie własnej samooceny
 • wzmacnianie zachowań społecznych
 • wzbogacanie umiejętności interpersonalnych
 • pobudzanie i rozwijanie kreatywności
 • uczenie umiejętności wyciszania, odprężania i relaksacji
 • kształtowanie kultury czytelniczej.

Sport i rekreacja

 Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmieniało się na przestrzeni lat. Początkowo sport służył przede wszystkim usprawnianiu funkcjonalnemu osób ze schorzeniami narządu ruchu. Współcześnie wszystkie formy sportu osób niepełnosprawnych rozwijają się w ramach ruchu określanego jako adaptowana aktywność fizyczna, która wyrosła na gruncie wielowiekowej tradycji i doświadczeń związanych z wykorzystywaniemruchu jako środka wspomagającego i doskonalącego rozwój człowieka.

W zakresie sportu i rekreacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Alojzowie uczestnicy biorą udział w: zawodach sportowych (wewnątrzwarsztatowych i międzywarsztatowych), hortiterapii – terapia w kontakcie z ogrodem, silwoterapii – kontakt z przyrodą, spacery, gry i zabawy planszowe, gry i zabawy ruchowe czy relaksację.

Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej. Organizacja sportu, rekreacji sportowej jest formą aktywności człowieka, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.Upowszechnianie sportu pozwala nabywać i podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności. Natomiast rekreacja umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy zapobiegając przemęczeniu organizmu. Służy tym samym ochronie zdrowia, odnowie sił fizycznych i psychicznych człowieka za pomocą rozmaitych form aktywności umysłowej lub fizycznej.

 

Więcej o naszej ofercie:

http://www.werbkowice.psouu.org.pl