22 maja 2024

Porady prawne: Czy można pracować w czasie kwarantanny?

W związku z trwająca pandemią coraz więcej podmiotów, w tym sektor budżetowy kieruje swoich pracowników na tzw. „pracę zdalną”.  Pojawił się jednocześnie dylemat, jaki wpływ na wynagrodzenie ma wykonywanie w tej formie obowiązków zawodowych podczas kwarantanny.

Rząd zdecydował, że od 3 listopada do 4 grudnia 2020 roku pracownicy urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych pracują zdalnie. Sytuacja epidemiczna jest obecnie tak rozwojowa, że wydaje się, iż nastąpi przedłużenie okresu wykonywania zadań służbowych w ten sposób.

Ponadto, coraz więcej osób jest kierowanych na kwarantannę. Odosobnienie nie oznacza, że pracownik nie może świadczyć pracy. Wręcz odwrotnie, na kwarantannę przecież kierowane są osoby zdrowe, które jedynie miały styczność z zarażonym SARS-CoV-2.

Zaznaczyć należy, że absencja poddanego kwarantannie pracownika w pracy traktowana jest jako usprawiedliwiona nieobecność, w czasie której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Świadczenie to jest jednak niższe niż wynagrodzenie za pracę i tym samym wielu pracowników deklaruje chęć pracy zdalnej w czasie kwarantanny.

Pracownik, który przebywa na kwarantannie jest zdrowy, ale był narażony za zakażenie. Jeśli choroba się ujawni, to wówczas pracownik staje się niezdolny do pracy z powodu choroby. Tym samym dopóki pracownik jest zdrowy, dopóty może wykonywać pracę zdalną.

Stanowisko to potwierdzają przepisy uchwalone w dniu 28 października 2020 roku – ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta wprowadziła rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny. Zgodnie z dodanym do ustawy art. 4h ust. 1„w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie”.

W przypadku świadczenia pracy na odległość w trakcie kwarantanny nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Tym samym, gdy pracodawca (zleceniodawca) wyrazi zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika przebywającego na kwarantannie, to osobie wykonującej pracę na odległość przysługiwać będzie wynagrodzenie wypłacane tak, jakby nie została ona objęta kwarantanną.

Podkreślić również należy, że jeśli pracodawca wyraża zgodę na świadczenie pracy zdalnej to powinien on zapewnić pracownikowi narzędzia niezbędne do pracy. Pracownik może jednak wyrazić zgodę na wykorzystanie w tym celu mienia prywatnego (co oczywiście może wywołać potrzebę uregulowania kosztów jego wykorzystania).

­

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie