18 kwietnia 2024

Porady prawne: Domownik rolnika a staż prac

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, męża, teściów czy innej osoby nam  najbliższej mogą zostać zaliczone przez pracodawcę do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Pojęcie „domownika” nie zostało zdefiniowane, lecz ustawodawca odesłał do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin zgodnie, z którymi przez  domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

  1. a) ukończyła 16 lat,
  2. b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  3. c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc dzieci własne i przysposobione, wnuki oraz ich współmałżonków, rodziców oraz rodzeństwo. Domownikiem może być także każda osoba, która pozostaje z rolnikiem w bliskich relacjach np. osoba, z którą faktycznie mieszka czy bratanek, który pomaga rolnikowi w pracach w gospodarstwie rolnym. Podkreślić należy, że istotne są tu takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu.

Spełnienie powyższych warunków i uznanie przez pracodawcę, że pracownik był domownikiem rolnika i pomagał mu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, uprawnia do zaliczenia pracy w tym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

­

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Pracodawca będzie mógł sprawdzić czy pracownicy zaszczepili się

Porady prawne: Pracodawca będzie mógł sprawdzić czy pracownicy zaszczepili się