Porady prawne: Kto musi dokonać zgłoszenia w sprawie ogrzewania domu?

Kolejny miesiąc, kolejne obowiązki. Już od 1 lipca br. właściciele lub zarządcy domów, budynków mieszkalnych i usługowych muszą złożyć deklarację określająca czym obiekty te są ogrzewane.

Reklamy

Jest to wynik wprowadzenia zmian do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z  dnia 21 listopada 2008 roku. Dotyczy to właścicieli lub zarządców budynków lub lokali. Przy czym chodzi o lokale mieszkalne, lokale użytkowe, posiadające zarówno indywidualne źródło ogrzewania (gaz, węgiel, energia elektryczna, źródła odnawialne itd.), jak i jak i korzystające z sieci ciepłowniczej.

O co chodzi i komu to potrzebne?

Ideą przepisów, jest stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która zgromadzi dane na temat: źródeł ciepła, w tym z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej,  na potrzeby identyfikacji i diagnozowania źródeł niskiej emisji oraz planowania i podejmowania efektywnych działań publicznych eliminujących źródła tej emisji w oparciu o utworzoną ewidencję (art. 16 ustawy nowelizacyjnej). Jednakże CEEB ma zawierać również informacje na temat uzyskanych ulg podatkowych, dopłat, premii termoizolacyjnej, przeprowadzanych kontrolach, przyznawanych świadczeniach z pomocy społecznej na cele mieszkaniowe, zatem ma to być niewątpliwie  rejestr służący również celom niewyrażonym precyzyjnie w przepisach ustawy.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego z uwagi na położenie nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia albo od zmiany. W przypadku instalacji już uruchomionych przed dniem wejścia w życie ustawy termin biegnie do dnia 01 lipca 2022 roku.

Formularz deklaracji może być złożony albo w formie elektronicznej albo papierowej. Forma elektroniczna jest niewątpliwie szybsza i łatwiejsza. Wystarczy wejść na stronę: zone.gunb.gov.pl wypełnić formularz podpisać go: profilem zaufanym, za pomocą podpisu certyfikowanego albo  elektronicznego dowodu osobistego i wysłać. Zgłoszenie papierowe: musi być własnoręcznie podpisane oraz złożone osobiście w urzędzie albo za pośrednictwem poczty listem poleconym.

Niezłożenie deklaracji w terminie stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny. Jednakże nie będzie podlegała karze osoba, która który złożył deklarację po terminie, jeżeli nastąpiło to przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wzmiankowanego wykroczenia.

Warto również wiedzieć, iż w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poszczególne województwa wprowadziły zasady korzystania z instalacji grzewczych oraz ograniczenia w zakresie niektórych paliw zwane uchwałami antysmogowymi (w województwie lubelskim jest to uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 roku).

­

Adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Korzystanie z prywatnej skrzynki mailowej dla celów służbowych

Porady prawne: Korzystanie z prywatnej skrzynki mailowej dla celów służbowych


LubieHrubie na Instagramie