Porady prawne: Mały ZUS Plus w 2020 roku

W myśl projektu ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w 2020 roku część osób prowadzących działalność gospodarczą będzie mogła płacić, niższe niż dotychczas, składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, przy uwzględnieniu przyjętego limitu przychodu na poziomie 120 000 zł.

Reklamy

 

Z uwagi na fakt, iż przepisy, według projektu mają wejść w życie w dniu 01 lutego 2020 roku przedsiębiorca będzie musiał zadeklarować zamiar skorzystania z tego rozwiązania do końca lutego 2020 roku. Później zgłoszenie takie będzie następowało albo do końca stycznia każdego roku, albo, jeżeli później w ciągu roku, zostaną spełnione warunki skorzystania z Małego ZUS Plus (np. w wyniku rozpoczęcia albo wznowienia pozarolniczej działalności gospodarczej) w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na Małym ZUS Plus musi składać informacje o przychodzie oraz dochodzie za rok poprzedni, o podstawie wymiaru składek oraz o formie opodatkowania jakiej podlega.

Podstawowym kryterium, od którego uzależniona jest możliwość stosowania Małego ZUS Plus to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w kwocie nie wyższej niż 120 000 zł. Przy czym limit ten będzie proporcjonalnie obniżany w zależności od ilości dni prowadzenia działalności gospodarczej w roku wcześniejszym. Równocześnie minimalna ilość dni to co najmniej 60 dni.

Mały ZUS Plus nie będzie dostępny dla podmiotów rozliczających się w formie karty podatkowej, jeżeli korzystały, w roku poprzednim, ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) oraz osób, które założyły działalność gospodarczą w celu wykonywania pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy. Zatem wbrew obiegowej opinii podatnicy będący na karcie podatkowej mogą stosować Mały ZUS Plus, warunkiem jest jednak to, że nie korzystali równocześnie ze zwolnienia z VAT.

Niskie składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca będzie mógł płacić przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Podstawa wymiaru składek zależna będzie od dochodu i obliczana jest jako roczny dochód za poprzedni rok, podzielony przez ilość dni prowadzenia działalności gospodarczej pomnożona przez 30 oraz przez 0,5 , ale nie może przekroczyć 60% przeciętnego wynagrodzenia oraz być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS Plus nie wprowadza modyfikacji w dotychczas istniejących rozwiązaniach dotyczących początkujących przedsiębiorców. W dalszym ciągu obowiązują zasady, iż osoba rozpoczynająca działalność zarobkowa na własny rachunek uzyskująca niskie przychody, w kwocie odpowiadającej połowie minimalnego wynagrodzenia nie musi zakładać działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Młoda firma może również przez pierwsze pół roku swojego funkcjonowania płacić wyłącznie składkę zdrowotną (aktualnie jest to kwota 342, 32 zł), bez składek na ubezpieczenia społeczne. Wiedzieć jednak należy, iż te rozwiązania skutkują tym, iż przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, ani też chorobowemu (nie otrzyma zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego czy też zasiłku opiekuńczego).

Przed zastosowaniem Małego ZUS Plus przedsiębiorca może również przez okres 2 lat stosować składkę preferencyjną.

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie