18 czerwca 2024

Porady prawne: Najważniejsze informacje na temat składki zdrowotnej od 2022 roku

Do końca 2021 roku składka zdrowotna, na takich samych zasadach, dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia czy pracujących w ramach własnej działalności gospodarczej.

Reklamy

Jest rozliczana za okresy miesięcznie, niezmienna w ciągu roku i ustalana przy uwzględnieniu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedzającego ogłoszonego przez prezesa GUS. Składka wynosi 9 %, przy czym 7,7% można odliczyć od kwoty podatku dochodowego ustalonego za dany rok. Pozostała część 1,3% to faktyczna danina publicznoprawna.

Jednak od 1 stycznia 2022 roku zmieni się: wysokość składki, w zależności od formy opodatkowania, sposób określenia podstawy jej wymiaru, ale również odpadnie możliwość odliczenia od podatku.

Reklamy

Zgodnie z nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą podlegających opodatkowaniu: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym określona zostanie roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w celu prawidłowego rozliczania składki zdrowotnej z końcem roku składkowego. Rok, na potrzeby składki zdrowotnej, tak jak teraz, rozpocznie się w dniu 1 lutego, a skończy 31 stycznia kolejnego roku.

Roczna podstawa składki zdrowotnej pomniejszona będzie o wysokość opłaconych w danym roku składek: emerytalnych, rentowych, chorobowym i wypadkowych, chyba, że wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Reklamy

Utrzymana będzie zasada opłacania składek od wszystkich tytułów, choć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i równocześnie prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać ze zwalenia od składek od działalności gospodarczej jeżeli: przychód z pozarolniczej działalności nie będzie wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia – w roku 2022 jest to 1505 zł, w ramach działalności gospodarczej są opodatkowani ryczałtem, a podstawa wymiaru składek społecznych ze stosunku pracy nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zmieniony zostanie wzór deklaracji. Uwzględniana będzie:

1. forma opodatkowania,

2. suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym,

3. deklaracja opłacenia składek na podstawie przychodów w roku poprzednim dla ryczałtu ewidencjonowanego,

4. kwota przychodów z działalności za ubiegły rok kalendarzowy,

5. kwota dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim w stosunku do miesiąca, za który składa się deklarację dla podatników rozliczających się na na zasadach ogólnych.

Dokumentów rozliczeniowych, co miesiąc nie będą musieli składać:

– duchowni,

– osoby zatrudniające nianie,

– osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Nowe terminy składania dokumentów i płatności składek dla poszczególnych płatników składek:

– do 15 dnia następnego miesiąca: spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,

– do 20 dnia następnego miesiąca pozostali przedsiębiorcy – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna);

– do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe czyli bez zmian.

Dla przytłaczającej większości osób zatrudnionych zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i umowach o pracę  sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu. Pewne korzyści mogą odczuć osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednak i w tym przypadku może to dotyczyć to tylko osób faktycznie zarabiających wynagrodzenie minimalne, nie zaś takich które dotychczas określoną część otrzymywała „pod stołem” i bez podatków i bez ozusowania. Przypomnieć, bowiem należy, że w związku z nową zasadą karania wyłącznie pracodawców za taki sposób rozliczenia, proceder takich, korzystnych dla pracownika, wypłat będzie eliminowany, a w związku z tym ich wynagrodzenia zostaną objęte nowymi wysokościami składek zdrowotnych. Więcej na ten temat w artykule Porady prawne: Pracodawca odpowie za wypłatę pensji „pod stołem”.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Kiedy wygaśnie obowiązek płacenia alimentów, nowe zasady prawa rodzinnego

Porady prawne: Kiedy wygaśnie obowiązek płacenia alimentów, nowe zasady prawa rodzinnego