15 kwietnia 2024

Porady prawne: Przekształcenie spółki komandytowej po wprowadzeniu podatku CIT

Poczynając od dnia 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zatem podatek dochodowy płaci spółka, a następnie od wypłaconego zysku również wspólnicy spółki komandytowej.

Przed zmianami przepisów podatkowych spółka komandytowa była bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązki podatkowe dotyczyły podatku VAT, zaś wspólnicy płacili podatek dochodowy od wypłaconych zysków, jednak sama spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego. Jako spółka osobowa uregulowana w kodeksie spółek handlowych  charakteryzuje się tym, iż rola i odpowiedzialność wspólników jest zróżnicowana. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń, zaś komandytariusze odpowiadają do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki. Jednakże opodatkowanie podatkiem od osób prawnych spowodowało to, iż wspólnicy spółek komandytowych zaczęli rozważać zmiany tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z regulacjami kodeksu spółek handlowych każda spółka handlowa może zostać przekształcona w inną spółkę prawa handlowego. Daje to możliwość kontynuowania działalności na dotychczasowych zasadach, bowiem spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Aktualne pozostają wszelkie umowy, zezwolenia, koncesje oraz ulgi,  o ile nic innego nie wynika z decyzji albo ustawy. Spółka przekształcona ma również prawo do dotychczasowej firmy z dodatkowym oznaczeniem nowej spółki. Jeżeli dochodzi do zupełnej zmiany brzmienia firmy przez rok należy w nawiasie podawać starą nazwę spółki z dodatkiem dawniej.

Sama procedura przekształcenia uregulowana w ksh jest sformalizowana.

Przekształcenie spółki komandytowej krok po kroku

Do przekształcenia koniecznej jest:

  1. sporządzenie planu przekształcenia spółki,
  2. uzyskanie opinii biegłego rewidenta,
  3. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki i zamieszczenie jej w protokole sporządzonym przez notariusza (w tym zgoda na brzmienie umowy spółki albo statut),
  4. powołania członków organów spółki przekształconej (zarządu, rady nadzorczej) ewentualnie w przypadku spółek osobowych wskazanie wspólników do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki,
  5. złożenie wniosku o wpis do KRS spółki przekształconej, ogłoszenie o przekształceniu i wykreślenie spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia to dokument sporządzony na piśmie, który musi zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku spółki. Załącznikami planu są:

  1.  projekt uchwały o przekształceniu,
  2.  projekt umowy albo statutu spółki przekształconej (zawierający dane i elementy wymagane według przepisów kodeksu spółek handlowych dla spółki przekształconej);
  3. wycenę aktywów i pasywów spółki przekształcanej, gdy ma nastąpić przekształcenie w  spółkę akcyjną
  4.  sprawozdanie finansowe.

Plan przekształcenia jest badany przez biegłego rewidenta, który wyznaczany jest przez sąd rejestrowy ( KRS) na wniosek spółki. Biegły rewident może żądać od spółki dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Termin badania oraz sporządzania opinii przez biegłego rewidenta określa KRS jednak nie jest dłuższy niż 2 miesiące. Sąd określi również wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdzi wydatki związane ze sporządzeniem opinii. Należności biegłego (wynagrodzenie i zwrot wydatków) spółka ma obowiązek uiścić w terminie dwóch tygodni, w przeciwnym razie sąd rejestrowy dokona egzekucji jak opłat sądowych. Rewident składa opinię wraz z planem sądowi rejestrowemu.

Wspólnicy zawiadamiani są o planowanym podjęciu uchwały dwukrotnie (na miesiąc i 2 tygodnie przed dniem podjęcia uchwały). Zawiadomienie powinno zawierać, określone w przepisach o przekształceniu, dane oraz dokumenty. Jeżeli umowa spółki komandytowej nie stanowi inaczej za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową muszą zagłosować  wszyscy  komplementariusze oraz komandytariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych, jeżeli przekształcenie ma nastąpić w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną) albo wszystkich wspólników, gdy ma być przekształcona w inną spółkę osobową.

Zasygnalizować należy to, iż sytuacja każdej spółki jest inna, w związku z tym warto rozważyć również inne sposoby „przekształcenia”.  Niekiedy najkorzystniejszym rozwiązaniem może okazać się likwidacja spółki.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Epidemia, a doręczenia wyroku mailem

Porady prawne: Epidemia, a doręczenia wyroku mailem


LubieHrubie na Twitterze