Porady prawne: Rozwiązanie umowy o pracę w związku z długotrwała chorobą pracownika

Umowa o pracę może zostać rozwiązana: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika albo przez pracodawcę,  bez wypowiedzenia z winy pracownika albo z winy pracodawcy ewentualnie bez wypowiedzenia bez winy pracownika.

Reklamy

Przypomnieć należy, iż zasadniczo pracownik: będący na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą, opieką, urlopem wypoczynkowym, urlopem macierzyńskim czy też inną, usprawiedliwioną nieobecnością w pracy nie może zostać zwolniony. Jego umowa nie może być w tym czasie wypowiedziana. 

 Jednakże zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 53 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika w pracy. Chodzi tu o: długotrwałą chorobę pracownika, okres opieki nad dzieckiem dłuższy niż okres zasiłkowy albo inną usprawiedliwioną nieobecność. W tym ostatnim przypadku nieobecność z powodu innej przyczyny musi trwać dłużej niż jeden miesiąc. 

Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy z powodu własnej choroby okres ochrony przed zwolnieniem z pracy uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:  

  1. przy zatrudnieniu krócej niż sześć miesięcy ochrona rozciąga się przez trzy miesiące,
  2.  przy zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy albo gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, wówczas nie może zostać zwolniony przez łączny okres pobierania z tytułu choroby wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz przez trzy miesiące pobierania zasiłku rehabilitacyjnego (przez 182 dni zasiłku chorobowego oraz następujące po nim 90 dni zasiłku rehabilitacyjnego łącznie przez 272 dni). Gdy zwolnienie lekarskie jest z powodu gruźlicy czas ten jest dłuższy i wynosi 270 dni zasiłku chorobowego i 90 dni zasiłku rehabilitacyjnego. 

Pracownik nie może być zwolniony z pracy w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego ani też w czasie odosobnienia w związku z chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik stawił się i jest zdolny do pracy. Przyjmuje się, że okres na który ustalany jest zasiłek rehabilitacyjny nie jest jednoznaczny z tym, że pracownik w całym jego czasie nie jest zdolny do pracy. Zdarza się, że pracownik wraca do pracy wcześniej i legitymuje się zaświadczeniem o braku przeciwskazań do podjęcia pracy, w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku ( art. 229 § 2 kodeksu pracy). 

Żeby takie rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem, poza upływem okresu ochronnego, konieczne są konsultacje związkowe  – zasięgnięcie opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. 

Ważne jest również to, że pracodawca powinien, w miarę możliwości zatrudnić pracownika, który w okresie sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy. 

Odwołanie do sądu pracy

Pracownikowi, w przypadku sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,  przysługuje odwołanie do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownik może żądać przywrócenia go do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania w kwocie nie niższej niż za okres wypowiedzenia ( za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy).

Każdą sytuację rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia warto zbadać, bowiem zdarza się, że pracodawcy rozwiązują umowy przedwcześnie, zaś pracownicy powracają do pracy mimo, że stan ich zdrowia na to nie pozwala. 

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Składka na ZUS po terminie? Do końca czerwca termin na złożenie wniosku

Porady prawne: Składka na ZUS po terminie? Do końca czerwca termin na złożenie wniosku