3 marca 2024

Porady prawne: Termin zwrotu pożyczki i przedawnienie roszczenia o jej zwrot

Umowa pożyczki została uregulowana w kodeksie cywilnym, zgodnie z którym w umowie pożyczki muszą być zawarte postanowienia dotyczące osoby dającego i biorącego pożyczkę oraz określenie zobowiązań stron umowy tj. zobowiązania dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego pożyczkę określonej ilości pieniędzy czy też rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zobowiązania biorącego pożyczkę do ich zwrotu w tej samej ilości.

Reklamy

Strony w umowie pożyczki mogą (ale nie muszą) wskazać konkretny termin zwrotu (spłaty) pożyczki. W sytuacji, w której strony określą termin, do którego pożyczka powinna zostać zwrócona, wymagalność zobowiązania pożyczkobiorcy powstaje następnego dnia po wskazanej dacie zwrotu (np. jeśli strony wskażą w umowie pożyczki, że ma być ona zwrócona do 31 maja 2022 roku, to od 1 czerwca 2022 roku pożyczkobiorca, który nie zwrócił pożyczki pozostaje w opóźnieniu).  

Strony umowy pożyczki nie muszą wskazywać konkretnej daty jej zwrotu, natomiast termin zwrotu mogą uzależnić od wystąpienia jakiegoś zdarzenia np. ukończenie studiów, zawarcie związku małżeńskiego, sprzedaż samochodu. 

Reklamy

W umowie pożyczki można zawrzeć obowiązek jej zwrotu w ratach, co oznacza, że wymagalna nie będzie cała pożyczka od razu, a kolejno jej poszczególne części (raty).

Natomiast w sytuacji gdy strony umowy nie określą terminu zwrotu pożyczki,  termin ten może być wyznaczony przez dającego pożyczkę. Art. 723 kodeksu cywilnego uprawnia bowiem dającego pożyczkę bezterminową do jej wypowiedzenia.  Wypowiedzenie wywołuje ten skutek, że roszczenie o zwrot pożyczki staje się wymagalne i tym samym pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w ciągu sześciu tygodni od wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. 

Teoretycznie zatem, gdy nie zostanie określony terminu zwrotu pożyczki, pożyczkodawca już następnego dnia po udzieleniu pożyczki może wypowiedzieć umowę, co spowoduje, że wymagalność pożyczki nastąpi następnego dnia po upływie sześciu tygodni od daty wypowiedzenia umowy. Istotne jednak  by pamiętać, że bieg 6-tygodniowego terminu na zwrot pożyczki należy liczyć od daty, w której pożyczkobiorca dowie się o wypowiedzeniu, a także, iż w przypadku zawarcia umowy pożyczki na piśmie wypowiedzenie także powinno zostać dokonane w takiej formie.

Jak wcześniej  wskazano, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie natomiast staje się wymagalne z nadejściem momentu, w którym świadczenie ma być spełnione, a więc z nadejściem ostatniego dnia pozwalającego dłużnikowi spełnić świadczenie zgodnie z treścią umowy. 

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę pożyczki nie zawierają szczególnych przepisów, które określałyby, w jakim terminie można przed sądem dochodzić od pożyczkobiorcy zwrotu pożyczki. Oznacza to, że zastosowanie będą miały terminy ogólne. W związku z tym, pożyczkodawca może żądać zasądzenia od pożyczkobiorcy należności w terminie 6 lat od daty wymagalności pożyczki, a jeśli pożyczka była udzielana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to w terminie 3 lat od daty jej wymagalności.

­

radca prawny Małgorzata Dąbek 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Pieniądze na koncie bankowym, a śmierć jego posiadacza

Porady prawne: Pieniądze na koncie bankowym, a śmierć jego posiadacza


LubieHrubie na YouTube