Aktywna edukacja

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Powiat Hrubieszowski przystępuje do realizacji projektu pt.: „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów, poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu u 30 uczniów objętych kształceniem ogólnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie. Projekt realizowany będzie przez okres półtora roku nauki szkolnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
– utworzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych z zakresu kompetencji kluczowych i doradztwa zawodowego
– kształtowanie zdolności komunikacji społecznej
– rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej
– rozwijanie umiejętności stosowana zasad i procesów matematycznych w praktyce m. in. poprzez prowadzenie sklepiku szkolnego.

Grupą docelową projektu stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy, zamieszkujący teren powiatu hrubieszowskiego. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie przynajmniej w 50% pochodzący ze środowiska wiejskiego przy czym w 100% będą to osoby niepełnosprawne.

W trakcie trwania projektu realizowane będą następujące zajęcia:
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– zajęcia matematyczno-informatyczne,
– zajęcia rozwijające kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się,
– specjalistyczne zajęcia terapeutyczne metodą EEG BIOFEEDBACK: celem treningu jest podnoszenie czynności bioelektrycznej mózgu, wzmacnianie koncentracji uwagi, podnoszenie odporności na stres itd.,
– specjalistyczne zajęcia metodą Tomatisa: celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, a przez co dojdzie do poprawy koncentracji uwagi i jakości uczenia itd.

Zakłada się, iż w efekcie prowadzonych zajęć uczniowie rozwiną kompetencje, wykształci się u nich lub poprawi motywacja do działania oraz umiejętności społeczne, a przez to zostanie zrealizowane główne założenie – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.

Efektem tego projektu będzie niewątpliwie również wspomaganie realizacji głównej funkcji szkoły specjalnej, którą jest zwiększenie u grupy docelowej predyspozycji do samodzielnej egzystencji.

Hrubieszow LubieHrubie 2009