Gmina Hrubieszów: Spotkali się, aby wspólnie zadecydować

12 marca 2012 roku w sali Urzędu Gminy Hrubieszów spotkali się mieszkańcy gminy, reprezentujący różne środowiska w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem gminnego Programu Rozwoju Turystyki.

Reklamy

12 marca 2012 roku w sali Urzędu Gminy Hrubieszów spotkali się mieszkańcy gminy, reprezentujący gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, stowarzyszenia, wioski tematyczne, sołtysi, radni, mieszkańcy niezrzeszenie oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących: Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro”, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie, Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, Horodle i Kryłowie, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędu Miasta Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie.

Dokumentem, który będzie opracowany metodą partycypacji społecznej (czyli aktywnego udziału społeczności lokalnych) w gminie Hrubieszów będzie Program Rozwoju Turystyki.

Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki jednocześnie koordynator gminny, spotkanie prowadziły animatorki partycypacji społecznej w gminie: Danuta Kloc i Anna Topor.

W spotkaniu uczestniczył i czuwał nad całością Piotr Szczęsny – doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia programu spotkania, następnie została omówiona idea i cel programu „Decydujmy razem”, po czym została przedstawiona diagnoza z dokumentów strategicznych powiatu i gminy, zostały przedstawione obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody na terenie gminy. I po przedstawieniu portretu mieszkańców gminy uczestnicy spotkania zabrali się do wykonania analizy SWOT. Uczestnicy spotkania na kolorowych karteczkach zapisali mocne i słabe strony gminy Hrubieszów, następnie zapisali szanse i zagrożenia płynące z zewnątrz. Propozycje uczestników spotkania zostaną spisane i od analizy tego co zostało wypracowane rozpocznie się kolejne spotkanie 23 kwietnia. Analiza SWOT będzie stanowić element tworzonego Programu Rozwoju Turystyki. Dyskusją i złożeniem deklaracji pracy w zespole partycypacyjnym zakończyło się pierwsze spotkanie warsztatowe.

Do końca marca będzie trwało ankietowanie mieszkańców gminy, zostaną przeprowadzone wywiady z właścicielami gospodarstw agroturystycznych i osobami budującymi wioski tematyczne. Zebrane opinie zostaną wykorzystane do diagnozy Programu Rozwoju Turystyki.

 

Wójt Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki