18 kwietnia 2024

Interpelacje posła Zawiślaka

Hrubieszów Interpelacje posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka w sprawie planowanej reformy budżetu Unii Europejskiej oraz finansowania z budżetu państwa kosztów niekwalifikowanych VAT związanych z realizacją działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” przy wykorzystaniu środków z PROW 2007-2013.

***

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Interpelacja
w sprawie planowanej reformy budżetu Unii Europejskiej.

Jak informują na swoich łamach ogólnopolskie media (m.in. Rzeczpospolita z dnia 26.10.2009r. , Reforma budżetu UE zła dla Polski) Komisja Europejska pod koniec listopada br. najprawdopodobniej przedstawi oficjalnie projekt reformy, która miałaby wejść w życie od 2014 r. Wedle założeń owego projektu reformy budżetu po 2013r.- jego wersja nieoficjalna jest już w posiadaniu rządu polskiego- wsparcie Unii Europejskiej dla naszego kraju uległoby znacznemu zmniejszeniu. Nowe propozycje konstrukcji budżetu UE miałyby polegać na zerwaniu z dotychczasowym systemem wspierania inwestycji na obszarach biedniejszych regionów Europy, takich jak np. Lubelszczyzna, a to znaczyłoby rozmontowanie europejskiej polityki spójności.

W zamian za to znaczne środki finansowe miałyby być przeznaczone na innowacyjność gospodarki UE, walkę ze zmianami klimatu i działania na scenie międzynarodowej. Ponadto planuje się przesunięcie środków z polityki regionalnej, polityki rolnej (z których w znacznym stopniu korzysta nasz kraj) w kierunku obszarów, gdzie Polska nie będzie odbiorcą w tak dużym stopniu jak dotychczas. W przypadku Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje się ponadto jej częściową renacjonalizację. W latach 2007 – 2013 Polska ma otrzymać z tego programu 27 mld euro. Wedle nowych założeń wsparcie dla wsi jest przewidziane, ale byłoby częściowo realizowane przez budżety narodowe, co stawia w gorszym położeniu kraje biedniejszeUE, do których należy Polska.

Wszystkie w/w plany Komisji Europejskiej budzą niepokój Polaków, zwłaszcza, że Polska i inne nowe państwa członkowskie m.in. z Europy środkowo-wschodniej dopiero od pięciu lat mogą korzystać z unijnego wsparcia.

Pojawiają się głosy międzynarodowych ekspertów, którzy wypowiadają się pozytywnie o planowanych zmianach budżetu UE. Zgadzają się oni z pomysłami, zgodnie z którymi UE powinna więcej inwestować w badania naukowe i rozwój. Podnoszą oni ponadto, iż polityka spójności jest nieefektywna. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż ocena polityki spójności opiera się głównie na analizie zmian, które nastąpiły w biednych regionach unijnej „15”.

Propozycje konstrukcji przyszłego budżetu UE przedłożyła Komisja Europejska. Zgodnie z medialnymi doniesieniami jej przedstawiciele są skłonni w dalszym ciągu wspierać biedniejsze państwa. Jednocześnie wskazują, że skala i waga nowych priorytetów UE będzie wymagała albo znacznego zwiększenia budżetu, albo przesunięcia ich w kierunku od tradycyjnych do nowych dziedzin, które będą wspierane. W tym kontekście, z pewnością trudne będzie połączenie tych dwóch aspektów dotyczących przyszłych priorytetów budżetu UE: utrzymanie finansowania najbiedniejszych członków UE, przy jednoczesnym dużym promowaniu finansowania innowacyjności. Skądinąd wiadomo, że zwiększenie budżetu jest niemożliwe. W sytuacji kryzysu i rosnących deficytów nie ma mowy o większych transferach do unijnego budżetu.

Unijny dokument zawierający projekt budżetu UE po oficjalnej prezentacji będzie opiniowany przez Parlament Europejski oraz unijne rządy. Reforma struktury budżetu będzie stanowiła podstawę do dyskusji o konkretnych kwotach i ich podziale, która rozpocznie się w 2011r. Unia Europejska będzie musiała wtedy jednomyślnie uzgodnić nową wieloletnią perspektywę finansową na okres od 2014 r.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie konkretnie działania podejmie kierowany przez Pana Premiera rząd, aby unijne dotacje dla naszego kraju nie uległy zmniejszeniu w nowym budżecie UE?
2. Jakie propozycje zmian przedstawi rząd RP do budżetu UE, który będzie obowiązywał od 2014r? 3. Proszę o podanie oczekiwanych przez rząd kwot i systemu wsparcia dla polskich rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, szczególnie wobec sytuacji m.in. potrzeby wyrównania wysokości dopłat bezpośrednich do kwot otrzymywanych przez rolników krajów starej 15-tki?
4. Proszę o określenie rządowego planu działań zmierzających do uzyskania jak największej ilości programów pomocowych, ważnych dla rozwoju gospodarczego Polski ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych wschodniej części naszego kraju. Jakie będą polskie priorytetowe kierunki starań o środki?

***

Szanowny Pan
Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Interpelacja poselska
w sprawie finansowania z budżetu państwa kosztów niekwalifikowanych VAT związanych z realizacją działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” przy wykorzystaniu środków z PROW 2007-2013.

Jednym z działań w ramach PROW 2007-2013, na które przeznaczone są niemałe środki unijne, jest działanie polegające na scalaniu gruntów, które w założeniach ma doprowadzić do poprawy infrastruktury rolnictwa i leśnictwa. O tym, że działanie to jest potrzebne, doskonale wiedzą sami rolnicy jak i samorządowcy z obszarów wiejskich. Gospodarstwa rolne w Polsce, oprócz tego, że nadal są bardzo rozdrobnione, to jeszcze bardzo często grunty rolne przynależące do tych gospodarstw są porozrzucane po dużym terenie. Do tego dochodzi jeszcze brak odpowiedniej infrastruktury, która mogłaby powstać dopiero po przeprowadzeniu scalenia.

Jako że postępowanie scaleniowe jest przedsięwzięciem kosztownym, PROW 2007-2013 jawi się jako jedyna możliwość jego przeprowadzenia. Mimo dobrodziejstwa PROW samorządy nie będą się jednak kwapić do realizacji tych potrzebnych zadań. Przeszkodą jest bowiem niezrozumiałe i w gruncie rzeczy niezgodne z prawem stanowisko Pana Ministra w sprawie finansowania z budżetu państwa kosztów niekwalifikowanych VAT, związanych z postępowaniem scaleniowym.

Jak słusznie podnoszą samorządowcy, w tym gronie również Starosta Zamojski Henryk Matej, ponoszenie kosztów związanych z postępowaniem scaleniowym reguluje ustawa z dnia 26 marca 1982 r., której przepis art. 3 ust. 1 stanowi, że postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków budżetu państwa. Ten prosty w treści przepis aktu prawnego powszechnie obowiązującego zdaje się jednak nie znajdować zrozumienia w kierowanym przez Pana Ministra resorcie. Oto bowiem z pisma Pana Ministra Dominika Radziwiłła, Podsekretarza Stanu w kierowanym przez Pana resorcie, wynika, że co prawda w budżecie na rok 2010 zaplanowane będą środki na sfinansowanie podatku VAT w ramach w/w działania PROW 2007-2013, ale już w drugim punkcie Pan Minister Radziwiłł wyjaśnia – w sposób ewidentnie sprzeczny z w/w ustawą – że wyprzedzające finansowanie podatku VAT w odniesieniu do zadań dotyczących zagospodarowania poscaleniowego, nie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Tym samym Pan Minister Radziwiłł stwierdza, że finansowanie niekwalifikowanych kosztów VAT jest zadaniem samorządowym i powinno być finansowane z budżetów samorządów terytorialnych.

Taka interpretacja przepisów, trzeba to wyraźnie podkreślić, jest kolejnym ciosem dla polskiej wsi i jej samorządów. Jak zauważa m.in. Starosta Zamojski Henryk Matej, starosta realizuje zadania scaleniowe jako zadania z zakresu administracji rządowej, stąd siłą rzeczy nie ma i nie może mieć w budżecie powiatu środków zarezerwowanych na ten cel. Jako że koszty niekwalifikowane VAT są stosunkowo duże – przy dwóch postępowaniach scaleniowych w powiecie zamojskim wynoszą one ponad 1 mln zł (a całość środków własnych ponad 2 mln zł) – realizacja zadań scaleniowych staje się niemożliwa, jeżeli środki te miałyby być wypłacane przez samorządy.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na jakiej podstawie kierowany przez Pana Ministra resort uznaje, że zadania scaleniowe są zadaniami własnymi samorządów i dlatego powinny być finansowane z budżetów samorządowych – taki przecież jest sens drugiego punktu pisma Ministra Radziwiłła z 11 września 2009 r. (RR3/9018/514/PKA/09/2570)?
2. Czy deficyt budżetowy naszego państwa jest rzeczywiście aż tak duży, że kierowany przez Pana Ministra resort zmuszony jest do faktycznego „okradania” ze środków nawet biednych samorządów z obszarów wiejskich, uniemożliwiając tym samym rozwój polskiej wsi i polskiego rolnictwa – stanowisko Ministra Radziwiłła w istocie przyniesie taki efekt; zdaniem m.in. Starosty Zamojskiego, przy takim sposobie finansowania (całość 25% kosztów po stronie samorządów) nie jest możliwa realizacja żadnych scaleń?

***

Info
Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP
Sławomira Zawiślaka

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009