Konkurs na stanowisko Dyrektora GOK w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych
b) korzysta w pełni z praw publicznych
b) posiada co najmniej wykształcenie średnie
c) posiada co najmniej trzyletni staż pracy
d) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych,

2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie przez kandydatów w Sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice następujących dokumentów :
a) podpisaną przez kandydata deklarację o przystąpieniu do konkursu,
b) CV (wraz z telefonem kontaktowym) i list motywacyjny,
c) pisemne opracowanie koncepcji kierowania instytucją kultury, oraz planu działania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach,
d) kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej,
e) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i stażu pracy,
f) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
i) pisemne oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

3. Powyższe dokumenty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora GOK w Werbkowicach” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Werbkowicach w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia.

4. Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych działalności GOK kandydat może uzyskać telefonicznie (084) 6572032 lub osobiście w GOK w Werbkowicach.

5. O terminie przesłuchania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Werbkowice, wtorek, 23 czerwiec 2009

***

Deklaracja przystąpienia do konkursu
na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Ja niżej podpisana/ny……………….

zamieszkała/ły……………………..

…………………………… /adres/

deklaruję , swoje przystąpienie do konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

Jednocześnie oświadczam , że warunki przystąpienia do konkursu są mi znane

……………..

/podpis /

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – plik do pobrania »

Hrubieszow LubieHrubie 2009