Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

Urząd Gminy Hrubieszów informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz.897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Hrubieszów są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Hrubieszów.

Reklamy

Wpisu do rejestru  dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać:

– nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
– numer identyfikacji podatkowej NIP ( jeżeli przedsiębiorca taki posiada),  
– numer REGON,  (jeżeli przedsiębiorca taki posiada),
– określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości  50,00 zł oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności . Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy , pok. nr 8.

Przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbiór odpadów mogą wykonywać tą działalność bez wpisu do w/w rejestru w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.