Polska Fabryką Dobra

W pierwszym półroczu tego roku Fabryka Aktywności Młodych w ramach przygotowań do realizacji projektu ,,Polska Fabryką Dobra” przeprowadziła szereg badań, którymi objęto 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski.

Reklamy

 

W budżetach 500 polskich gmin nie znaleźliśmy jakichkolwiek form wspierania promocji i organizacji wolontariatu młodzieżowego.  

W pierwszym półroczu tego roku Fabryka Aktywności Młodych w ramach przygotowań do realizacji projektu ,,Polska Fabryką Dobra” przeprowadziła szereg badań, którymi objęto 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski. Jednym z działań było sprawdzenie czy w budżetach tych gmin lub realizowanych przez nie gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych czy też przeciwdziałania narkomanii uwzględnia się działania związanie z promocją i organizacją wolontariatu młodzieżowego. Żadna z badanych gmin nie uwzględniła takich zadań do wsparcia w tym roku. W przypadku 93% badanych Gmin, priorytetową formą aktywizacji dzieci i młodzieży są różnego rodzaju zajęcia sportowe.


Na piedestale został tylko Jurek Owsiak

W kwietniu wśród 2000 gimnazjalistów z terenu 3 województw (lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego) przeprowadziliśmy ankietę, w której m.in. poprosiliśmy respondentów o wymienienie 10 znanych Polaków, którzy swoją osobą i postawą promują wolontariat wśród młodzieży. Tu bezapelacyjnie wygrał Jurek Owsiak, którego 93% respondentów uważa za osobę kojarzoną z aktywizacją młodych, jednak tylko 126 na 2000 osób wymieniło 2 nazwiska a jedynie 14 ankietowanym udało się podać trzy nazwiska. Nazwisko Pani Anny Dymnej wymienione zostało tylko w 17 ankietach a 140 osób nie potrafiło wymienić żadnej osoby.

W drugim pytaniu poprosiliśmy gimnazjalistów o wymienienie znanych Polaków, celebrytów, którzy swoją postawą, zachowaniem czy działaniami, kojarzą się z promocją miękkich narkotyków. Na to pytanie odpowiedzieli wszyscy, 83 % podało min. 5 nazwisk a 27% min.10 nazwisk.

 

Ostatnia ogólnopolska kampania zachęcającą młodzież do wolontariatu była zorganizowana w 2006 r

Pamiętacie Państwo świetną Kampanię Centrum Wolontariatu „Pomaganie wzmacnia”? Mariusz Pudzianowski, znany Strongman stał się twarzą tej akcji. Kampania miała miejsce w 2006 r. Od tamtej pory nie przeprowadzono żadnej zakrojonej na skalę całego kraju tak wymownej i atrakcyjnej dla młodych odbiorców akcji. Dużo się działo w 2011r za sprawą ogłoszenia przez Unię ,,Europejskiego Roku Wolontariatu” ale po tamtych działaniach zostały tylko nieaktualizowane strony internetowe. W okresie ostatnich dwóch lat nie odnotowaliśmy ciekawych ogólnopolskich kampanii o w/w tematyce.

Odzwierciedlenie tej tezy potwierdza się w wyżej wspomnianej kwietniowej ankiecie, w której zapytaliśmy 2000 gimnazjalistów czy w okresie ostatnich dwóch lat zetknęli się z ciekawą kampanią, wydarzeniem, informacją w mediach czy akcją która w ciekawy dla młodych ludzi sposób zachęcała do wolontariatu. 2000 respondentów podało łącznie 78 takich przykładów z czego większość dot. zaproszenia do zaangażowania się w lokalną akcję.

Czytając powyższe badania musimy brać pod uwagę, że wskazują one na przyczynę braku aktywności społecznej ludzi młodych. Jest to naturalny proces, że brak zainteresowania ze strony nas dorosłych, brak autorytetów i infrastruktury prowadzi w końcowym efekcie do braku zaangażowania młodzieży w działania społeczne.


Co możemy zrobić?

Po roku przygotowań ruszamy z zakrojoną na ogólnopolską skalę trzyletnią Kampanią „Polska Fabryką Dobra” promującą wolontariat młodzieżowy, do której zaprosiliśmy dzieci i młodzież, wszystkie Polskie gminy, Powiaty, Administrację rządową, szkoły, media i wiele znanych osobistości, a do jej realizacji niezbędna będzie Wasza pomoc!

Działania w ramach projektu będą prowadzone na wielu płaszczyznach:

Kampania skierowana do dzieci i młodzieży – przeprowadzenie szeregu atrakcyjnych działań, które wykreują wśród młodych modę na wolontariat. Wykorzystamy w tym celu formy komunikacji przystępne dla młodzieży: profile społecznościowe na Facebook i Twitter, zabawne memy i filmiki w Internecie, możliwość uczestniczenia w wielu radosnych inicjatywach, zaangażowanie znanych i cenionych przez młodych ludzi osób, które wybrali sami w przeprowadzonej przez FAM sondzie.

Szkoły – Wykorzystanie infrastruktury i możliwości szkół do inicjowania działań zmierzających do aktywizacji dzieci i młodzieży.

Nauczyciele, pedagodzy i animatorzy aktywności młodych – wyposażenie pracowników szkół w narzędzia ułatwiające zachęcanie w ciekawy sposób młodych ludzi do aktywności (do nauczycieli i pedagogów w każdym roku przesyłać będziemy pakiety filmów dokumentalnych wraz z materiałami pomocniczymi, które posłużą do przeprowadzenia ciekawych prelekcji o wolontariacie). Wzmocnimy animatorów aktywności młodych nagradzając i pokazując ich działalność całej Polsce w ramach Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana”.

Gminy i Powiaty – Integrowanie samorządów lokalnych za pomocą wspólnych działań na rzecz rozwoju wolontariatu młodzieżowego i tworzenie przyjaznej atmosfery dla rozwoju i działalności lokalnych grup wolontariackich. Do tej pory w nasz program, poprzez udzielenie honorowego patronatu włączyło się 16 miast wojewódzkich i ponad 100 gmin.

Media – zachęcanie mediów lokalnych i ogólnopolskich do podjęcia tematyki wolontariatu młodzieżowego oraz aktywizacji społecznej (do ponad 2000 mediów będziemy przekazywać gotowe informacje prasowe, spoty, nagrania radiowe dotyczące wolontariatu).

Znane i poważane osoby – Opierając się na autorytecie osób znanych, idoli młodzieży chcemy pokazać, że wolontariat jest czymś atrakcyjnym i interesującym. W projekt zaangażowały się m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Neonówka, Kabaret Łowcy.B, grupy Lao Che, Coma i Enej, wykonawca Cezik czy aktorzy: Marta Żmuda-Trzebiatowska i Marcin Bosak. 

Administracja rządowa i samorządowa – Zaangażowanie Administracji rządowej
i samorządowej zwiększa rangę działań zmierzających do promowania wolontariatu młodzieżowego, pokazuje że dla najwyższych władz państwowych kwestia aktywności dzieci i młodzieży ma znaczenie.  Miło nam zakomunikować, że nasz projekt został objęty Honorowym Patronatem przez 36 Wojewodów, Marszałków i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Szczególnym wyróżnieniem jest dla nas włączenie się w projekt Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nasze działania w tym kierunku będą również zmierzać do udziału w konsultacjach aktów prawnych o randze ogólnopolskiej, które dotyczą kwestii funkcjonowania wolontariatu.

Społeczeństwo – Do osób dorosłych skierujemy kampanię społeczną uświadamiającą znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności lokalnych i wpływ braku aktywności na występowanie problemów społecznych. Prześlemy materiały do mediów, przygotowujemy filmy, które zamieścimy w Internecie.


Media kluczowym czynnikiem powodzenia tego przedsięwzięcia!

Osiągnięcie pozytywnych zmian będzie możliwe jedynie jeżeli my dorośli pokażemy młodym, że kwestia ich zaangażowania wolontariackiego jest dla nas ważna i leży w kręgu naszych zainteresowań.  W tej kwestii media mają bardzo duże znaczenie bo dzięki nim możemy skuteczniej promować wagę i znaczenie jakie aktywność młodych może odgrywać w środowisku lokalnym. Dzięki zaangażowaniu mediów mamy możliwość podniesienia tematu inwestowania w tą formę aktywizacji społecznej i zainteresowania tą tematyką samorządy i społeczeństwo. Chcemy aby samorządy uwzględniały zadania tego rodzaju w swoich budżetach oraz by społeczeństwo było bardziej świadome swoich możliwości do działania i samoorganizacji.

22 września prześlemy do 2,5 tys. samorządów apel dotyczący uwzględnienia w budżetach na rok 2015 środków na rozwój i działalność wolontariatu młodzieżowego w ich środowiskach lokalnych. Tego samego dnia prześlemy Wam materiały dotyczące tego przedsięwzięcia. Prosimy o ich udostępnienie by w jeszcze większym stopniu zachęcić samorządy i władzę do zaangażowania się w promocje wolontariatu.

Wspólnie możemy zmieniać swój mały świat na lepsze!

 

Po więcej informacji zapraszamy na www.polskafabrykadobra.fam.org.pl.