23 maja 2024

Region: Podsumowano współpracę Straży Granicznej i Służby Celnej

W dniu 19 kwietnia br. w Placówce Straży Granicznej w Terespolu (Nadbużański Oddział Straży Granicznej), dokonano podsumowania współpracy Straży Granicznej i Służby Celnej w 2012 roku.

W spotkaniu, Straż Graniczną reprezentował gen. bryg. SG Dominik Tracz – Komendant Główny SG, któremu towarzyszył ppłk SG Piotr Patla – Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG. Służbę Celną reprezentowali natomiast, nadinsp. celny Jacek Kapica – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej oraz Artur Janiszewski – Dyrektor Departamentu Kontroli Celno – Akcyzowej i Kontroli Gier.

Podczas spotkania omówiono zasady wzajemnej współpracy i wymianę doświadczeń obu służb w usprawnianiu kontroli granicznej oraz zwiększenia przepustowości przejść granicznych. O tym jak taka współpraca wygląda w codziennej służbie, referowali Komendanci Straży Granicznej z Oddziałów: Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego, którym towarzyszyli Dyrektorzy Izb Celnych.


NAJISTOTNIEJSZE INICJATYWY STRAŻY GRANICZNEJ I SŁUŻBY CELNEJ MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

 

Eliminacja dublowania się zadań realizowanych przez SG i SC w przejściach granicznych. W ramach podejmowanych działań służby będą eliminować te spośród wykonywanych czynności które są wykonywanie dwukrotnie na rzecz sprawniejszej wymiany informacji. 

 

Wypracowanie nowych, zwiększonych limitów odpraw środków transportuw poszczególnych przejściach granicznych w ujęciu dobowym. Umożliwią one zwiększenie przepustowości wszystkich drogowych przejść granicznych.

 

Opracowanie projektu czterostronnego (Straż Graniczna i Służba Celna RP, służby graniczne i celne Ukrainy) Systemu Wczesnego Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnych na granicy polsko – ukraińskiej w celu utrzymania płynności jej przekraczania.  SWO pozwoli zwiększyć płynność odpraw w ruchu towarowym oraz umożliwi zwiększenie wymiany handlowej poprzez zagwarantowanie odprawy odpowiedniej liczby pojazdów na poszczególnych przejściach granicznych.

W chwili obecnej prowadzone są także spotkania robocze zmierzające do wypracowania jednolitej wersji Projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania na polsko – białoruskiej granicy państwowej.

 

Rozwiązania umożliwiające szybsze i sprawniejsze przekroczenie granicy przez osoby nie posiadające towarów do oclenia:

·         One Stop– na kierunkach wjazdowych do RP w ruchu osobowym kontrola graniczna i odprawa celna osób i pojazdów dokonywana jest przy jednym zatrzymaniu pojazdu, przez obie służby jednocześnie. Doświadczenia z EURO2012 dowodzą, że poprawa płynności ruchu i skrócenie czasu oczekiwania podróżnych uległy znacznemu skróceniu, zwłaszcza w przypadku odpraw autobusów
oraz podróżnych powracających do kraju pasem zielonym – nic do oclenia.

·         zielone pasy– dedykowane do szybkiego przekraczania granicy przez osoby niedeklarujące towarów do oclenia na przejściach granicznych: Grzechotki, Gronowo, Bezledy, Gołdap, Kuźnica, Bobrowniki, Terespol, Sławatycze, Dorohusk, Krościenko, Medyka, Korczowa, Hrebenne.

·         zielone korytarze– połączenie „zielonych pasów” w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem z takim samym ciągiem ruchu odpraw po stronie ukraińskiej.  Rozwiązanie to przewidziane jest także na przejściu Medyka – Szeginie.

 

         Modernizacja infrastruktury drogowych przejść granicznych:

·        poszerzenie dróg dojazdowych do przejść granicznych (Gronowo, Kuźnica Białostocka, Bobrowniki), umożliwiające skorzystanie z odprawy poza kolejnością pojazdom przewożącym towary podlegające takiej procedurze,

·        rozdzielenie ruchu towarowego od osobowego w przejściu granicznym
w Korczowej,

·        likwidacja tzw. wąskich gardeł w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach, poprzez skorelowanie ciągów ruchu z przebudowanymi drogami prowadzonymi do przejść granicznych.

·        zakończenie inwestycji związanej z budową drogowych przejść granicznych
w Budomierzu i Dołhobyczowie na polsko – ukraińskim odcinku granicy państwowej,

 

Przygotowanie projektu Porozumienia między Komendantem Głównym SG a Administracją PSGU zmieniającego porozumienie o wspólnych patrolach, sporządzone we Lwowie w dniu 8 grudnia 2010 r., zawierającego przepisy umożliwiające organizowanie wspólnych patroli w trybie doraźnym, w przypadku szczególnych okoliczności wymagających natychmiastowego podjęcia działań na podstawie wniosku Pomocnika Pełnomocnika Granicznego (ustnego lub pisemnego). Jednym z miejsc objętych szczególnym nadzorem przez wspólne patrole są okolice przejść granicznych, w tym drogi do nich prowadzące. Możliwość bezpośredniego kontaktu podróżnych ze służbami swojego kraju jeszcze przed przekroczeniem granicy (powrotem do kraju) buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufania do służb granicznych. Umożliwia też monitorowanie sytuacji mającej miejsce w rejonie przejść granicznych, utrzymywanie porządku oraz szybsze reagowanie w przypadku spiętrzenia ruchu.

 

DOTYCHCZAS WDROŻONE I PRZETESTOWANE (ZWŁASZCZA PODCZAS EURO2012) ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE OBSŁUGĘ RUCHU OSOBOWEGO:

 

·        system eBooking BUSpolegający na uprzednim, elektronicznym powiadomieniu służb o planowanym przyjeździe na granicę autobusu/busa przewożącego zorganizowane grupy turystyczne. Do zgłoszenia należy dołączyć listę pasażerów. Zarezerwować odprawę celną można za pomocą specjalnej aplikacji zaprojektowanej i udostępnionej przez informatyków Służby Celnej, dostępnej na stronie internetowej www.granica.gov.pl. To nowatorskie rozwiązanie (dotychczas nie można było rezerwować czasu odprawy granicznej) zostało uruchomione przez pod koniec maja ub. roku.

·        elektroniczny system „Zwrot VAT dla Podróżnych”– nowa usługa pozwalająca na elektroniczne zgłoszenie takich dokumentów poprzez stronęwww.granica.gov.plprzez sprzedawcę lub podróżnego, który dokonał zakupów w Polsce. Wpływa to na szybkość odpraw celnych wywozowych. Innowacyjnym rozwiązaniem Służby Celnej, mającym na celu ułatwienie podróżnym korzystania z elektronicznego systemu „Zwrot VAT dla podróżnych”, jest uruchomienie darmowego dostępu (hotspotów) do strony internetowej www.granica.gov.plna wybranych drogowych przejściach granicznych. Wcześniej dokumenty te rejestrowane były w systemie przez funkcjonariusza celnego w momencie odprawy celnej. Podróżny uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

 

     Działania informacyjne pozwalające na lepsze planowanie podróży:

·        serwis www.granica.gov.pl– w ramach usprawnienia współpracy z przewoźnikami uruchomiono portal internetowy, na którym zamieszczane są wszelkie informacje obrazujące sytuację na przejściach granicznych. Podane na tym portalu czasy oczekiwania na przekroczenie granicy z Białorusią, Ukrainą i Rosją dotyczą zarówno ruchu osobowego, jak też towarowego. Daje to przewoźnikom oraz podróżnym możliwość zaplanowanie trasy przejazdu poprzez wybór przejść granicznych o najmniejszym obciążeniu ruchem w danym momencie.  O wielkim zainteresowaniu portalem świadczy fakt, iż od początku jego powstania odwiedziło go już ponad 300 tysięcy osób.

·        wirtualny przewodnik po przejściu granicznymw Medyce – innowacyjne nie tylko w skali całego kraju, ale na całej granicy Unii Europejskiej rozwiązanie, przygotowane szczególnie z myślą o kibicach  przekraczających podkarpackie przejścia graniczne podczas EURO2012, zapewniające interaktywną pomoc w przygotowaniu się do odpraw paszportowo-celnych, które podczas EURO2012 odbywały się po polskiej stronie  przejścia granicznego.

·        kamery on-line na granicy– kamery internetowe zlokalizowane na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku są istotnym elementem ułatwień mających charakter informacyjny. Ich zadaniem jest pokazanie bieżącej sytuacji na przejściach granicznych, zarówno na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym z kraju. Aby skorzystać z tej formy informacji, wystarczy wejść na stronę internetową www.granica.gov.pli wybrać ikonkę kamery przy wybranym przejściu granicznym uruchomić transmisję danych. Zatem jeszcze przez wyruszeniem w podróż, osoby przekraczające granicę mogą korzystając z pomocy kamer, zapoznać się z bieżącym natężeniem ruchu granicznego i wybrać bardziej dogodne przejście graniczne. Jest to także element transparentności służb granicznych.

·        drogowe tablice informacyjne– zainstalowane na wniosek Służby Celnej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych na głównych drogach dojazdowych do przejść granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Dzięki nim kierowcy mają dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji na przejściach granicznych. Tablice zostały zainstalowane w takich miejscach, które dają kierowcom możliwość wyboru przejścia, na którym w danym momencie występuje mniejszy ruch graniczny. Tablice znajdują się w: Piaskach (informująca o czasach oczekiwania na przejściach granicznych: Dorohusk, Hrebenne), w Jarosławiu (informująca o czasach oczekiwania na przejściach granicznych: Medyka, Korczowa, Krościenko), w Jeżewie oraz Choroszczy (wyświetlane są na nich komunikaty dotyczące przejść granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach oraz Koroszczynie) oraz na obwodnicy Elbląga (informacje o czasie oczekiwania na przejściach: Bezledy, Grzechotki, Gronowo).


Źródło i fot. NOSG