„Słowo o symbolu” – konkurs na najlepszy wiersz o symbolach narodowych

Młodzieżowa Rada Miasta w Hrubieszowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim „Słowo o symbolu” na najlepszy wiersz o symbolach narodowych.

Reklamy

 

Regulamin konkursu literackiego „Słowo o symbolu” na najlepszy wiersz o symbolach narodowych:

I. USTALENIA WSTĘPNE
1, Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miasta w Hrubieszowie    
2. Cele konkursu : 
a. krzewienie wśród młodzieży patriotyzmu
b. poszerzenie wierdzy o symbolach narodowych
c. animacja środowiska do obchodów Dnia Flagi
d. propagowanie twórczości literackiej wśród młodzieży 
e. stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom
3. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs „Słowo o symbolach” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Termin nadsyłania prac 29.04.2013r. Prace prosimy przesłać w czterech egzemplarzach na adres : ul.mjra Henryka Dobrzańskiego 1  22-500 Hrubieszów, z dopiskiem Młodzieżowa Rada Miasta.
3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach : 
kategoria I : klasy IV-VI
kategoria II : klasy I-III gimanzjum
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe nadesłanie dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach maksymalnie 2 utwory poetyckie związane z tematyką symboli narodowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wykorzystania utworów konkursowych.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów. Dla wszystkich uczestników organizator przewiduje podziękowania lub/i dyplomy.
7. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
8. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dnia Integracji Młodzieży Hrubieszowskiej 03.05.2013 r.ogłoszenia wyników zostaną ujawnione dane osobowe autorów zwycięskich prac.

III. KRYTERIUM OCENIANIA
1. Nadesłane utwory oceni komisja powołana przez Młodzieżową Radę Miasta.
2. Utwory oceniane będa według następujących kryteriów:
a. wartość merytoryczna 
b. zgodność z tematyką, 
c. estetyka pracy, 
d. poziom literacki pracy
e. samodzielność i oryginalność.


Źródło: UM Hrubieszów