VI sesja Rady Powiatu

W dniu 29.03.2007 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie rozpocznie się VI Sesja Rady Powiatu.

Reklamy

br />Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2007 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja
o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie za 2006 r. o stanie bezpieczeństwa powiatu hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum oraz przedstawienia wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Hrubieszowskim.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2007 r.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Hrubieszowie.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata Powiatu Hrubieszowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.

16. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zakończenie obrad.