XII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XII sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2012 r.

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6.    Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za 2011 r.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu            Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu    Hrubieszowskiego za 2011 r.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy    Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum w 2011 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Hrubieszowskim.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego wraz z Programem Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za rok 2011 r.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu Działań do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego „Program na rzecz wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych na lata 2007- 2012”.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2012 – 2014”.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2011r.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

17.    Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
–    wystąpienie Starosty,

–    dyskusja,

–    podjęcie uchwały.

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach.
–    wystąpienie Starosty,

–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach.
–    wystąpienie Starosty,

–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

22.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

23.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

24.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Turkowicach.

–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

25.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

–    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

26.    Stanowisko Rady Powiatu w sprawie aktywnego włączenia się w uroczystości Jubileuszu 90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej w latach 1922 – 2012.

27.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

28.    Wnioski i oświadczenia radnych.

29.    Zakończenie obrad.