25 maja 2024

Zamknięcie wysypiska w Podhorcach

Werbkowice

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że z dniem 14 października 2008r. został zamknięty Wiejski Punkt Gromadzenia Odpadów w Podhorcach i zlikwidowany dotychczasowy system zbiorowego zbierania odpadów komunalnych w tym punkcie.

***

Wywóz śmieci na punkt gromadzenia odpadów w Podhorcach jest zabroniony.

Ponadto w oparciu o art.6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008)./ oraz §4 ust1, pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Werbkowice przyjętym Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2006r. Nr XXX/270/2006 obowiązującym na terenie gminy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .

Na terenie gminy usługę taką świadczy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach ul. Wielka 62, tel. 084/661-93-70. W sprawie zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów proszę kontaktować się z ww. przedsiębiorcą lub Urzędem Gminy pok. Nr 14.

W celu kontroli obowiązków wynikających z ww. ustawy gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych. W związku z tym powyższe działania będą podlegać kontroli wykonywanej przez upoważnione osoby. Nieprzestrzeganie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady będzie skutkować nałożeniem kar przewidzianych w kodeksie wykroczeń i wszczęciem postępowania administracyjnego.

Mając na względzie właściwe utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Werbkowice proszę w terminie do dnia 31 listopada 2008r. podjąć działania w kierunku realizacji obowiązków wynikających z ww. Ustawy.