15 lipca 2024

Już w sobotę II Półmaraton Chmielakowy w Krasnystawie!

Aż 721 osób, na przewidywany limit przez organizatorów 600 zgłosiło się do II Półmaratonu Chmielakowego w Krasnystawie, w tym kilka osób z Hrubieszowa i powiatu. Bieg będzie rozegrany w sobotę 24.08.2013 r. już od godz. 9.00. Kibice też mile widziani, tym bardziej, że wieczorem jest wiele rozrywek. Poniżej również informacja o najbliższych biegach w województwie.

Reklamy


Zobacz:

Krasnystaw: Chmielaki 2013. Program imrezy

Reklamy
REGULAMIN

II Półmaratonu Chmielakowego – Krasnystaw 2013

Reklamy

o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

 

w tym:

I Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Nauczycieli w Półmaratonie

I Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie

I Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Samorządowców w Półmaratonie


CEL IMPREZY

Popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia.

Promocja Miasta i Regionu.

Promocja „Chmielaków Krasnostawskich”


I. ORGANIZATORZY i PATRONATY

Organizatorzy:

1. Burmistrz Krasnegostawu

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie

Patronat Honorowy:

1. Wojewoda Lubelski

2. Marszałek Województwa Lubelskiego

Partnerzy:

1. Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

2. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

3. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

4. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie

5. Starosta Krasnostawski


II. TERMIN I MIEJSCE

1. 24 sierpnia 2013 roku o godz. 9.00 Krasnystaw, woj. Lubelskie

2. Start i meta; Plac 3 Maja (przed Ratuszem w Rynku Miejskim)

3. Długość trasy 21,1 km.

4. Trasa biegu (pętla; asfalt – 65%, droga leśna utwardzona – 35%)

5. Na trasie – 3 punkty podawania wody – 5,2km, 11,5 km,17,8 km.

6. 1 punkt odżywiania – 11,5 km

7. Trasa oznaczona co 1 km.


BIURO ZAWODÓW:

Centrum Sportowo-Rekreacyjne,

ul. Piłsudskiego 48 (stadion miejski) 22-300 Krasnystaw

Czynne: 23 sierpnia 2013 w godz. 16.00-20.00

24 sierpnia 2013 w godz. 6.00-13.00


SZATNIA I PRZECHOWALNIA:

Centrum Sportowo-Rekreacyjne, u. Piłsudskiego 48 (stadion miejski)

1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 24 sierpnia 2013 – czynna w godz. 6.30- 14.00

2. Do depozytu przyjmowane będą rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji).

3. Wydawanie worków z depozytu – za okazaniem numeru startowego.

4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka z depozytem przez inną osobę.

5. Miejsca parkingowe:

– Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Piłsudskiego 48

– Starostwo Powiatowe, ul. Sobieskiego 3


III. PROGRAM ZAWODÓW

1. 6.00 – 8.30 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych

2. 8.55 – uroczyste otwarcie biegu

3. 9.00 – start biegu na dystansie 21 km

4. 11.30 – zakończenie biegu (dekoracje)

5. 12.00-12.30 – losowanie atrakcyjnych nagród wśród zawodniczek/zawodników, którzy ukończyli bieg w regulaminowym czasie (m.in. profesjonalny zegarek z GPS, sprzęt sportowy).


IV. UCZESTNICTWO

1. W Półmaratonie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 23 sierpnia 2013 r. ukończą 18 lat.

2. W czasie rejestracji zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości w celu weryfikacji danych.

3. Warunkiem startu w Półmaratonie jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 24 sierpnia 2013 r. do godz. 8:00 oraz

– wysłanie do dnia 22 sierpnia 2013 r. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line i podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu w Biurze Zawodów.

(23-24 sierpnia 2013 r.) lub

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów 23 – 24 sierpnia 2013 r. oraz podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu.

– wniesienie właściwej opłaty startowej. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.


Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty wynosi:

30 zł – do 1 sierpnia 2013 r.

50 zł – od 2 do 22 sierpnia 2013 r.

70 zł – od 23 do 24 sierpnia 2013 r.

Opłatę startową należy wpłacać:

Urząd Miasta Krasnystaw

22-300 Krasnystaw

Nr konta: BS Krasnystaw 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001

Tytuł płatności: Opłata startowa Półmaraton 2013 Imię i Nazwisko uczestnika lub w Biurze Zawodów Centrum Sportowo Rekreacyjnym ul. Piłsudskiego 48 w dniach 23, 24 sierpnia 2013 r.


Limit uczestników

Organizatorzy ustalają limit uczestników na 600 osób. (decyduje kolejność wpłat).


Noclegi

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w Centrum Sportowo Rekreacyjnym ul. Piłsudskiego 48 zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na formularzu zgłoszeniowym. Zawodnicy będą przyjmowani na noclegi w dniu 23 sierpnia 2013 r. po okazaniu numeru startowego .


Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych w Centrum Sportowo-

Rekreacyjnym, u. Piłsudskiego 48 (stadion miejski)

23 sierpnia 2013 r. w godz. 16.00-20.00

24 sierpnia 2013 r. w godz. 6.00-8.30


V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do dnia 23 sierpnia 2013 r. ukończone 18 lat. W czasie rejestracji – przedłożenie dowodu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych.

2. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych organizatora. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

3. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez tą osobę upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.

5. Zawodnicy mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności – pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni. W miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zawodnicy zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi i nie wybiegają na stronę lewą – bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z CHIP-em.

7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:00 są zobowiązani do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składa się; koszulka pamiątkowa, materiały informacyjne, pakiet regeneracyjny, numer startowy z CHIP-em + agrafki.


VI. KLASYFIKACJA

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

klasyfikacja generalna kobiet

klasyfikacja generalna mężczyzn

klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

Kobiety: K 18-35; K 36-49; K 50 i starsze

Mężczyźni: M 18-35; M 36-49; M 50 i starsi

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie (policja, wojsko, służba więzienna, straż pożarna, straż graniczna, straż leśna, służba celna, w tym pracownicy cywilni w/w służb – przy weryfikacji należy udokumentować zatrudnienie w wymienionych jednostkach) .

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Nauczycieli w Półmaratonie (nauczyciele i inni pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych – przy weryfikacji należy udokumentować zatrudnienie w wymienionych placówkach).

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Samorządowców w Półmaratonie (radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw, urzędów marszałkowskich

– przy weryfikacji należy udokumentować zatrudnienie lub też potwierdzenie pełnienia określonej funkcji w samorządzie).


ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIENIA NA TRASIE UDZIAŁU W ZAWODACH NIE MOGĄ BRAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH


VII. NAGRODY

1.Klasyfikacja generalna:

kobiety:

– 1-6 puchary i nagrody pieniężne: 1 miejsce – 500 zł, 2 miejsce – 400 zł, 3 miejsce – 300 zł, 4 miejsce –

200 zł, 5 miejsce – 150 zł, 6 miejsce – 100 zł

mężczyźni:

– miejsca 1-6 puchary i nagrody pieniężne: 1 miejsce – 500 zł, 2 miejsce – 400 zł, 3 miejsce – 300 zł, 4

miejsce – 200 zł, 5 miejsce – 150 zł, 6 miejsce – 100 zł

2. Klasyfikacje wiekowe;

Kobiety: miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.

Mężczyźni: miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.

3. Klasyfikacje służb mundurowych, nauczycieli i samorządowców (każda kategoria otwarta):

Kobiety: miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe.

Mężczyźni: miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe.

4. Każdy z zawodników (zawodniczka), który/a ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

5. Nagrody finansowe określone w regulaminie stanowią wartość netto, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie zobowiązuje się do odprowadzenia należnego podatku.

6. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane po zakończeniu zawodów gotówką lub na prośbę uczestnika przelewem.

7. Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli zawody w Regulaminowym Czasie – 3 godz. (m.in. profesjonalny zegarek z GPS, sprzęt sportowy).

8. Warunkiem udziału w losowaniu jest osobista obecność zawodnika.


VIII. FINANSOWANIE

Koszty organizacji Półmaratonu Chmielakowego pokrywają:

Sponsorzy i organizatorzy


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w Półmaratonie startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

3. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.

4. Szablon dyplomu ukończenia Półmaratonu będzie do pobrania na stronie www.chmielaki.pl,

www.krasnystaw.pl/maraton

5. Aktualizacja informacji na stronie na bieżąco.


X. KONTAKT

1. W sprawach dotyczących zapisów i opłat startowych prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 57, e-mail: miasto@krasnystaw.pl

2. W sprawach dotyczących organizacji i zabezpieczenia technicznego biegu prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 52a, tel. 82 576 22 03, e-mail: sport@krasnystaw.pl oraz mosirkrasnystaw@neostrada.pl

 


W ubiegłym roku 2012

– Dnia 18.08 w Krasnystawie odbył się I Półmaraton Chmielakowy, przed linią startu w obecności licznych kibiców ustawiło się aż 284 osoby. Najszybciej z naszego powiatu linię mety przekroczył Michał Matuszak z Mircza, niestety pań, mundurowych i samorządowców z naszego terenu zabrakło, Czołowe miejsca i zawodników z naszego powiatu, lub z nim związani:

Mężczyźni

1. VOLODYMYR GORBAN UKRAINA 1:15:52 godz.,

2. PAWEŁ MŁODZIKOWSKI MAX ADAMÓW 1:17:26,

3. RAFAŁ SROCZYNSKI KRASNYSTAW – 1:18:16,

21. PIOTR KITLIŃSKI LSB LUBLIN 1:28:26,

60. JAN KONDRAK LFB ŚWIDNIK 1:36:48,

123. MICHAŁ MATUSZAK MIRCZE 1:46:44,

TOMASZ JANIK KB TP HRUBIESZÓW 1:47:26,

ANDRZEJ KURENDA NIELEDEW 1:48:44,

WALDEMAR KLAJDA MIRCZE 2:13:05,

NU. JÓZEF FLAK SZCZECIN

 

Kobiety

1. Kataryna Karmenko Ukraina 1.23:04

2. Joanna Schab Polany 1.26:46

3. Katarzyna Pajdosz Biała Podlaska 1.43:07

 

Wykaz najbliższych imprez biegowych na terenie woj. lubelskiego:

 

– III Bieg Międzyrzeckich Jeziorek

Sobota 31.08.2013 r. Międzyrzec Podlaski

Dystans 10 km


– I Letni Festiwal Biegów Wrota Wolności

Niedziela 1.09. Kobylany k/Terespola

Dystans 10 km i 3.33


– Bieg Pokoju w 74 rocznicę wybuchu II ..

Niedziela 1.09. Chełm

Dystans 5 km


– I Półmaraton – Bieg po Roztoczu

Niedziela 8.09. Lubycza Królewska

Dystans – półmaraton – 21.0975 km


– II Półmaraton Tomaszowski pamięci Żołnierzy Września

Sobota 14.09. Tomaszów Lubelski

Dystans – półmaraton


– V Adamowska Dziesiątka

22.09. Adamów k/Łukowa

Dystans 10 km


– Wstępnie plan biegów na 10 km przed II Lubelskim Maratonem:

22 września 2012
17 listopada
1 lutego 2013
13 kwietnia.
Maraton 7 czerwca.


Uwaga!

– Regulaminy zawodów znajdują się na stronie Maratony Polskie, innych portali o bieganiu lub stron miast, gmin, danego biegu, itp.


Odnośnie

– Licznych pytań dotyczących biegów „Szlakiem Gotów” i pamięci „Unii Horodelskiej”, niestety nic nie wiem, proszę kontaktować się z organizatorami.


 

Opracował – mak

Na zdjęciu – Piotr Kitliński za chwilę przekroczy metę I Półmaratonu Chmielakowego w Krasnystawie.

Poniżej – zdjęcia z I Biegu 2012.