18 kwietnia 2024

W Lublinie sprawdzali się na ścieżce biegowej i… zaproszenie na Bieg Tatarski!

Zgodnie z zapowiedzią w sobotę tj. 23.06.2012 roku na Ścieżce Biegowej w Lublinie odbył się sprawdzian kondycji na dystansie 1000 metrów, zorganizowany przez hrubieszowianina Piotra Kitlińskiego, jego czternastoletni syn Michał zajął 2 miejsce! Miejscowość Studzianka zaprasza na I bieg Tatarski, poniżej regulamin.

Trener ścieżek biegowych – Piotr Kitliński

Poczynaniom biegaczy przyglądali się zaproszeni goście Darek Skura ( multi medalista Mistrzostw Polski i Reprezentant Polski w biegach średnich, rekordzista województwa lubelskiego m.in. na 800, 1500, 5000 metrów) oraz Sebastian Smoliński „świeżutki” brązowy medalista Mistrzostw Polski z 2012 roku w biegu na800 metrów z rewelacyjnym czasem 1:47,86s ( wydaje mi się, że od 1995 roku nikt z Lublina nie przebiegł poniżej 1:50,0 a poniżej 1:48,0 to tylko Darek tak biegał w latach osiemdziesiątych, a tu proszę niespodzianka). 

W sprawdzianie wzięło udział 19 osób w tym 5 kobiet. Wszyscy razem około godziny 10 wyruszyli na wspólną rozgrzewkę: trucht ok. 1 km, ćwiczenia rozgrzewające przy drzewkach, przebieżki kilka ćwiczeń indywidualnych. Sprawdziłem jeszcze czy dystans jest prawidłowo wytyczony i po lekkiej poprawce wszyscy chętni stanęli na linii startu. Start i zaczęło się bieganie i wyścig z czasem. Każdy według własnego tempa, planu uzyskania wyniku itp. tylko Małgosia lekko przeceniła swoje siły, ale da się to poprawić, wszyscy inni ukończyli dystans.

Najlepsi otrzymali dyplomy, nagrody wręczane przez zaproszonych gości: Darka i Sebastiana. Nagrody z Nike Poland i Decathlon Lublin.
Wśród wszystkich, którzy ukończyli rozlosowane zostały nagrody rzeczowe a współpracujące z Lubelskim Stowarzyszeniem Biegowym CENTRUM MEDYCZNE ORTO- OPTYMIST dodatkowo ufundowało 5 rewelacyjnych masaży relaksacyjnych.
Wszyscy bez wyjątku za włożony wysiłek otrzymali „pakiet wzmacniający” od niezastąpionej LUBELLI. Pakiecik z makaronem, sosem i paluszkami dobrze wzmocni na obiadek lub kolacyjkę. 

Całym poczynaniom biegaczy przyglądali się i zbierali wrażenia od uczestników redaktorzy: p. Adam Rozwałka z Radia Lublin i p. Krzysztof Basiński z Nowego Tygodnia.
Pozdrawiam Piotr Kitliński


23 czerwca 2012r

1000 m – trasa kręta i pofałdowana.

Mężczyźni

1. Bogdan Budzyński 3:05,67s (rekord trasy)
2. Michał Kitliński 3:20, 87s
3. Stanisław Terentowicz 3:26,64s 
4. Radosław Gnyp 3:29,66s
5. Paweł Dyś 3:30,27s
6. Jarosław Chromiak 3:33,46s
7. Marek Bisek 3:36,74s
8. Tomasz Bisek 3:38,08s
9. Piotr Chmielewski 3:40,85s
10. Oskar Gołębiowski 3:47,19s
11. Jacek Świniarski 4:00,87s
12. Arkadiusz Sternik 4:04,49
13. Radosław Suski 4:24,94s
14. Jerzy Hiller 4:43,49s

Kobiety

1. Renata Skrobas 3:34,08s (rekord kobiet)
2. Kinga Stanisławek 4:06,08s
3. Olga Dudek 4:16,82s
4. Karolina Rybak 4:38,30s

 

Uwaga biegacze!

REGULAMIN BIEGU „TATARSKA PIĄTKA” I BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH

Studzianka 08.07.2012r.

REGULAMIN I TATARSKA PIĄTKA

Studzianka 08.07.2012r.

I. CEL

· popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku;
· promocja walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Łomazy;
· wzrost integracji społeczności lokalnej;
· promocja aktywności fizycznej
· upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań
· promocja dziedzictwa kulturowego gminy Łomazy

 

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem honorowym Wójta Gminy Łomazy Waldemara Droździuka.

 

III. ORGANIZATORZY

· Urząd Gminy Łomazy
· Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
· Sołectwo Studzianka
· Ochotnicza Straż Pożarna w Studziance

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg „Tatarska Piątka” odbędzie się 8 lipca 2012 r. o godz. 12.00 przy szkole podstawowej w Studziance gm. Łomazy – bieg na dystansie 5 km.

2. Trasa przebiegać będzie drogami polnymi ze startem i metą przy szkole podstawowej w Studziance miejscu gdzie do 1915 roku stał meczet.

3. Limit czasu dla dystansu 5 km wynosi 45 minut. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

5. Trasa biegu głównego będzie posiadać oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety.

6. Na mecie będzie znajdował się punkt medyczny.

7. Program szczegółowy:

godz. 09.00 – otwarcie Biura Zawodów przy świetlicy w Studziance.

godz. 10.30 – zamknięcie Biura Zawodów

godz. 11.00 – powitanie zawodników scena przy świetlicy w Studziance.

godz. 11.15 – start biegu „Małe Nadzieje” 400m (rocznik 2004 i mł.)

godz. 11.20 – start biegu „Szkolniaka” 600m (rocznik 2000-2003)

godz. 11.30 – start biegu „Młodzicy” 1 200m (rocznik 1996-1999)

godz. 12:00 – start biegu głównego 5 000 m

ok. godz. 13.00 -13:30 wręczenie nagród zwycięzcom biegu,

godz. 13.30 – spotkanie z kulturą tatarska i regionalną na terenie przy świetlicy w Studziance.

 

V. UCZESTNICTWO

1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.

2. W biegu głównym (5 km) prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 8 lipca 2012 r. 15 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu głównym (5 km) zobowiązani są poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów w godz. od 09.00 do 10.30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania papierowej Karty zgłoszeniowej (pobierz) dokładnie wypełnionej, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej przez rodzica lub opiekunów prawnych z ich podpisem i numerem PESEL.

4. Dzieci i młodzież startujące w biegach: „Małe Nadzieje”, bieg „Szkolniaka” i biegu „Młodzików” zobowiązane są do wypełnienia Karty zgłoszeniowej i przedłożenia jej do Biura Zawodów.

5. Organizator biegu może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.

6. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika startującego w „Tatarskiej Piątce” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora Biegu oraz na wykorzystanie wizerunku Uczestników w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do biegu głównego (5 km) i biegów towarzyszących przyjmowane są poprzez Kartę zgłoszeniową dostępną pod regulaminem i na stronie internetowej www.studzianka.pl od 07.06.2012r.

2. Zgłoszenia zostaną zawieszone 6 lipca 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „Tatarska Piątka” tylko i wyłącznie w przypadku nieprzekroczenia limitu Uczestników.

3. Prawo startu mają wszystkie osoby które wypełnią także Kartę zgłoszeniową w wersji papierowej.

4. Od uczestników biegu „Tatarska Piątka” nie będzie pobierane wpisowe.

5. Zabrania się startu w dwóch biegach na tej samej imprezie.

6. Organizator wyznacza limit biegu „Tatarska Piątka” na 50 uczestników, liczy się kolejność zgłoszenia.

 

VII. KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja kobiet I-VI w Tatarskiej Piątce.
2. Klasyfikacja mężczyzn I-VI w Tatarskiej Piątce.
3. Klasyfikacje dodatkowe.

 

VIII. NAGRODY

1. W klasyfikacji ogólnej mężczyzn oraz kobiet za miejsca I- III puchary, dyplomy i upominki, miejsca IV-VI dyplomy, statuetki

2. Najmłodszy uczestnik biegu głównego i uczestniczka w Tatarskiej Piątce; dyplom statuetka

3. Najstarszy uczestnik biegu i uczestniczka w Tatarskiej Piątce; dyplom statuetka.

4. Najszybszy mieszkaniec i mieszkanka Studzianki w Tatarskiej Piątce; dyplom puchar.

5. Najszybszy mieszkaniec i mieszkanka gminy Łomazy w Tatarskiej Piątce; dyplom puchar.

6. Dla wszystkich uczestników przewidziane są okolicznościowe medale i pamiątki ze Studzianki na mecie.

 

IX. ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg pod nazwą „Tatarska Piątka” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Zawodnicy biegu „Tatarska Piątka” pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

3. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu na klatce piersiowej.

4. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji

5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

6. Pomiar czasu będzie dokonywany ręcznie.

7. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.

8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator Biegu, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

9. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników bez nadzoru.
12. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie biegu.

13. Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej Organizatora po zakończeniu zawodów.

 

Studzianka

– wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Łomazy. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie bialskopodlaskim. Przez miejscowość przepływa Zielawa, rzeka dorzecza Bugu, dopływ Krzny. Dawna osada tatarska powstała na podstawie przywileju króla Jana III Sobieskiego z 1679 roku. W Studziance mieszkał pułkownik Aleksander Ułan, od jego nazwiska pochodzi nazwa formacji lekkiej kawalerii – ułanów. W 1817 roku zbudowano we wsi drewniany meczet, który został spalony przez kozaków w 1915 roku. W meczecie był przechowywany sztandar 6 Pułku Litewskiego Przedniej Straży, który także spłonął a na mizarze pochowany był dowódca tego pułku i właściciel większej części Studzianki – płk Jakub Azulewicz. W XIX wieku we wsi żyło 20 rodów tatarskich. Ostatnim imamem był Maciej Bajrulewicz. W pobliżu wsi znajduje się mizar – cmentarz muzułmański (tatarski). W pobliżu pole bitwy pod Łomazami toczonej 14-15 września 1769 w Konfederacji Barskiej, w której poległ marszałek Franciszek Ksawery Pułaski, brat Kazimierza, z mogiłą Konfederatów Barskich. W roku 2005 po raz pierwszy odbył się tu festyn, upamiętniający tatarską przeszłość wsi.

 

Na podstawie str. int. Ścieżki Biegowe w Lublinie i Wikipedia
Opracował – mak

Na zdjęciu – Michał Kitliński (w środku) podczas dekoracji za bieg podczas Akcji „Polska Biega”.