Zapraszamy na Bieg Tropem Wilczym

Już 3 marca, z okazji obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych, odbędzie się impreza biegowa Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwsze 140 osób, które zapisze się na bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.

Reklamy

 

Zapisy na bieg dostępne są na stronie www.frslublin.pl. W przypadku niewykorzystania limitu uczestników przy zapisach internetowych, będzie można zapisać się na miejscu.

 

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to jedyna w swoim rodzaju impreza sportowo – historyczna, której celem jest upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, którzy w latach 1944 – 1963 walczyli z komunistyczną okupacja naszego kraju.

Bieg odbywa się na dystansie 1963 m odwołującym się do roku śmierci ostatniego Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

Start biegu zlokalizowany będzie na Rynku Miejskim, a meta w hali HOSiR. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki zostaną nagrodzeni pucharami.

 

***

 

REGULAMIN

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

1. Cel zawodów:

– Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

– Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

 

2. Organizator:

– Organizator i koordynator ogólnopolski: Fundacja Wolność i Demokracja

– Organizator/Partner lokalny: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

3. Patronat Honorowy

– Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska

 

4. Termin i miejsce zawodów:

– 3 marca 2019 roku

– Start biegu o godzinie 12:00 – Deptak Miejski w Hrubieszowie przy ul Rynek.

– Dystans biegu wynosi 1963 metrów.

– Trasa przebiegać będzie ulicami: Rynek – Plac Wolności – Partyzantów – Żeromskiego – Wesoła – alejki HOSiR.

– Meta biegu w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

– Limit czasu biegu wynosi 40 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu, nie będą klasyfikowani.

– Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.

 

5. Kategorie:

– Kobiety OPEN

– Mężczyźni OPEN

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii po zamknięciu listy zgłoszeń.

 

6. Program szczegółowy:

• godzina 10:30 – otwarcie Biura Zawodów – Deptak Miejski

• godzina 11:50 – zamknięcie biura zawodów

• godzina 11:50 – powitanie zawodników na linii startu przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa

• godzina 12:00 – start biegu

• godzina 12:45 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu – hala HOSiR

 

7. Warunki uczestnictwa:

– Bieg ma charakter otwarty i będzie przeprowadzony w duchu fair play.

– Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 02.03.2019 roku ukończyły 16 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej https://frslublin.pl lub w Biurze Zawodów w dniu biegu.

– Osoby poniżej 16 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć biegu wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wystartować tylko w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego.

– Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów
w dniu startu w godz. od 10:00 do 11:50. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

– Decyzje służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne
i nieodwołalne.

– Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych

– Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.
– Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani przez organizatora.

– Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.

– Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków odurzających oraz alkoholu.

– Organizator ubezpiecza uczestników biegu.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.

– Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.

 

8. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia przyjmowane poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.frslublin.pl

2. Pierwsze 140 osób, które zarejestrują się i opłacą wpisowe do biegu otrzyma pakiet startowy – pamiątkowy medal i koszulkę. Odbiór pakietów osobiście Biurze Zawodów w dniu startu do godz. 11:50. Bądź w hali HOSiR w dniach poprzedzających bieg.

3. Po wyczerpaniu limitu miejsc przy zapisach internetowych będzie możliwy start w biegu po uprzednim zapisaniu się w Biurze Zawodów w dniu startu, jednakże bez możliwości otrzymania pamiątkowych gadżetów.

4. Ustala się limit uczestników w biegu na 200 osób.

 

9. Sposób przeprowadzenia zawodów:

– Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora oraz służb stosowania się do zasad ruchu drogowego.

– Bieg odbywa się prawą stroną ulicy bez przekraczania środkowej części jezdni.

– Rywalizacja odbywać się będzie na podstawie listy startowej; każdy z zawodników przed przystąpieniem do rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura zawodów, gdzie wydany zostanie numer startowy.

– Trasa biegu będzie zabezpieczona przez zmotoryzowane patrole policji, oraz strażników miejskich do których obowiązków należeć będzie pilotaż biegu oraz zamknięcie ruchu kołowego na wyznaczonych skrzyżowaniach oraz kierowanie ręczne ruchem. Nad bezpieczeństwem będą też czuwać oznakowane służby porządkowe organizatora.

 

10. Nagrody:

– w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 – puchary oraz dyplomy,

– certyfikat uczestnictwa dla każdego uczestnika biegu,

– organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

 

11. Zasady finansowania:

– wpisowe na bieg wynosi 10,00 zł.

– w wypadku rezygnacji z udziału wpisowe nie będzie zwracane. Można przepisać pakiet na inną osobę.

 

12. Postanowienia końcowe

– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

 

Organizator – Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Grafika, fot. – Organizatorzy