Zarząd Unii Hrubieszow przyjął bilans klubu za 2012 rok

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów przyjął na ostatnim posiedzeniu we wtorek 5 marca bilans, rachunek wyników oraz informację o sytuacji finansowej Unii na dzień 31 grudnia 2012 r. Wynika z nich, że wynik finansowy na działalności statutowej klubu zamknął się wartością dodatnią na poziomie 846,70 zł. Klub uzyskał także dodatni wynik bilansowy ogółem, który wyniósł 749,70 zł.

Reklamy

Ogółem fundusze w aktywach trwałych i obrotowych zamknęły się sumą 14.177,67 zł., a saldo badanej pozycji bilansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło: fundusz w aktywach trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe) – 6.068,52 zł., a fundusz w aktywach obrotowych (należności od dostawców, zapasy materiałów, środki pieniężne klubu w kasie oraz środki pieniężne w banku) – 8.109,15 zł.

Przychody klubu w 2012 r. wyniosły ogółem 325.495,58 zł. Złożyły się na nie przychody z następujących źródeł:

– dotacja gminy miejskiej na realizację zadań publicznych – 268.700,00 zł.

– dochody własne klubu – 56.795,58 zł. (m.in. szkolenie młodzieży, organizacja imprez sportowych, dobrowolne wpłaty sponsorów, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, sprzedaż biletów na mecze, składki członkowskie).

Dochody własne klubu w 2012 r. stanowiły 17,45 % przychodów klubu i były wyższe od dochodów roku 2010 (32.953,31 zł.) oraz roku 2011 (40.823,48 zł.).

Koszty działalności klubu w 2012 r. zamknęły się kwotą 324.745,88 zł. i zostały pokryte środkami z dotacji gminy miejskiej (268.700,00 zł.) oraz  środkami własnymi klubu (56.045,88 zł.).

O zbiorczych wynikach sportowych klubu za 2012 r. poinformujemy w materiale, który jest przygotowywany na Walne Zebranie Członków KLubu.

 

 

źrodło: mksuniahrubieszow.pl