Co ile lat należy przeprowadzać audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Kogo dotyczy ten obowiązek?

20 maja 2016 (Dziennik Ustaw 2016, poz. 831) weszła w życie ustawa zobowiązująca określoną grupę przedsiębiorców do systematycznego przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Celem audytu jest pozyskanie wiedzy o profilu aktualnego zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz wypracowanie metod oszczędzania i wskazanie ilości energii, którą przy pełnej opłacalności działalności gospodarczej, można zaoszczędzić.

Reklamy

Kogo dotyczy obowiązek audytu energetycznego?

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa dotyczy tzw. dużego przedsiębiorcy, czyli takiego, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o Swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw 2015r. poz. 584 ze zmianami).

Jak zatem rozpoznać dużego przedsiębiorcę? W aktualnym porządku prawnym nie istnieje dokładna definicja dużego przedsiębiorcy, natomiast art. 106 ustawy definiuje termin średniego przedsiębiorcy, czyli takiego, który nie jest jeszcze zobowiązany do przeprowadzania audytu. Wiemy, że średni przedsiębiorca to taki, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Reklamy
  • zatrudniał mniej niż 250 pracowników,
  • osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 50 mln euro lub suma aktywów bilansu dokonanego na koniec jednego z lat zakresu nie przekroczyła 43 mln. Euro.

Zatem każdy przedsiębiorca, który przekroczył powyższe warunki staje się automatycznie dużym przedsiębiorcą i jest on zobowiązany do wykonania audytu energetycznego raz na cztery lata. Po wykonaniu audytu ciąży na nim obowiązek przekazania w okresie 30 dni wyników audytu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Audyt zobowiązany jest również przeprowadzić przedsiębiorca, który stał się właśnie dużym przedsiębiorcą. Niewykonanie tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości 5 proc. przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa nie jest jedynym, który warto przeprowadzić. Audyt efektywności energetycznej jest podstawą do starania się o wydanie białego certyfikatu. Więcej informacji: https://energiadlawarszawy.pl/biale-certyfikaty/ 

Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Zakres audytu energetycznego również określa ustawa w art.37 ust. 2 pkt 2. Powinien on zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w:

  • obiektach lub zespole obiektów,
  • instalacjach przemysłowych,
  • transporcie.

Szczegółowy przegląd zużycia energii danego przedsiębiorstwa musi odpowiadać za co najmniej 90 proc. całkowitego zużycia energii. Ustawa wyraźnie zastrzega, że na wynik audytu w zakresie poboru i wydatkowania energii nie ma wpływu tytuł prawny do obiektów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Natomiast ma znaczenie sposób ich wykorzystywania.

Dlaczego wykonuje się audyt energetyczny?

Audyty energetyczne przeprowadzane w przedsiębiorstwa są obowiązkowe i muszą być przeprowadzane regularnie. Idea audytu związana jest z Dyrektywą 24 PE i RE z 2012. Przewiduje ona, że w przypadku dużych przedsiębiorstw można osiągnąć znaczne oszczędności energii, trzeba tylko poznać źródła jej rezerw w poszczególnych obszarach działalności. Aby wiedza czerpana z audytów była wiarygodna audyt musi uwzględniać określone zunifikowane normy europejskie albo międzynarodowe, czyli powinien być zgodny z przepisami załączonymi do Dyrektywy.

Źródła:

  1. https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/audyt-energetyczny-prze/7127,W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni.html
  2. https://www.gov.pl/web/klimat/audyt-energetyczny-obowiazek-duzych-przedsiebiorcow

(tekst i fot. mat. partnera/ fot: pixabay.com)