18 kwietnia 2024

Hrubieszów: Bezpłatne szkolenie w zawodzie malarz

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 bezrobotnych mężczyzn w zawodzie malarz.

 

Nabór skierowany jest w szczególności do niżej wymienionych grup docelowych:

– osób młodych w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowanych w PUP Hrubieszów jako osoby bezrobotne,

– osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy,

– należących do tzw. młodzieży NEET: które nie pracują, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoliły się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni finansowanych ze środków publicznych),

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (maksymalnie średnie wykształcenie).

Projekt skierowany jest również do osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „Malarz”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych, tj. tytułu czeladnika w zawodzie Malarz, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

Przewidywany termin realizacji szkolenia: luty – marzec 2019 r.

Miejsce odbywania kursu: Hrubieszów.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt w pok. 16  Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11.

 

PUP