3 marca 2024

Hrubieszów: Jak wyglądała działalność PGKiM w roku 2019 i pierwszym półroczu 2020 roku

Na sesji w dniu 28 października, radni miejscy przyjęli informację o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok 2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku.

Reklamy

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. badane przez niezależnego biegłego rewidenta otrzymało pozytywną opinię (bez zastrzeżeń).

Wartość majątku ogółem jednostki wzrosła z 36 583 212,05 zł do 38 325 724,31 zł., co powoduje jego zwiększenie o 4,76 % w stosunku do roku poprzedniego.

Reklamy

– Aktywa trwałe zwiększyły się o wartość 721 654,40 zł co stanowi 2,26 % w stosunku do roku poprzedniego.

– Aktywa obrotowe zwiększyły się o wartość 1 020 857,86 zł co stanowi 21,31 % w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększeniu uległy Należności krótkoterminowe o 472 469,41 zł. Zmniejszeniu uległy Inwestycje krótkoterminowe o 160 631,86 zł

W 2019 r. zmniejszyły się źródła finansowania o 618 982,66 zł co stanowi 25,38 % w stosunku do wielkości roku poprzedniego.

Na powyższy stan miał wpływ:

– Kapitał (fundusz) podstawowy 19 023 900,00 zł.

– Strata z lat ubiegłych – 769 008,25 zł.

– Zysk netto – 618 982,66 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania przedstawiają się następująco:

– Rezerwy na zobowiązania zwiększyły się w ciągu roku o kwotę 54 638,90 zł. tj. o 3,00 %.

– Zobowiązania długoterminowe, które w ciągu roku obrotowego zwiększyły się o kwotę – 858 759,86 zł. tj. o – 63,55 %.

– Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o wartość 32 950,98 zł. tj. o 0,95 %.

– Rozliczenia międzyokresowe zwiększyły się o wartość 165 381,86 zł. tj. o 1,41 %.

­

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacją.

» Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok 2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku