25 czerwca 2024

Hrubieszów: Nabór na stanowisko podinspektora ds. polityki społecznej i zdrowotnej

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw polityki społecznej i zdrowotnej.

Reklamy

W biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. polityki społecznej i zdrowotnej.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

Reklamy

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe,

Reklamy

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia.

­

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

2) Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

3) Ustawa a dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

7) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 . o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

8) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

9) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

10) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

­

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. polityki społecznej i zdrowotnej” do dnia 4 listopada 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów w godzinach pracy urzędu lub pocztą (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu oferty do urzędu).

­

Pełny tekst ogłoszenia »

­

(info: BIP / Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Odkrycie na cmentarzu w Czerniczynie (ZDJĘCIA, WIDEO)

Odkrycie na cmentarzu w Czerniczynie (ZDJĘCIA, WIDEO)

LubieHrubie na Instagramie