Hrubieszów: Nowe stawki podatku od środków transportowych

Na sesji w dniu 28 października, miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

Reklamy

Stawki lokalne na rok 2021 zostały podwyższone o 3 % w stosunku do obowiązujących w roku podatkowym 2020 na podstawie przyjętych wskaźników ekonomicznych.

Przyjęta uchwała określa następujące roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2021:

Reklamy

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 751,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 286,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 298,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton,
stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 286,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 440,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 848,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 877,00 zł.

­

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy:

Rada gminy zobowiązana jest do ustalenia stawek dla wszystkich kategorii pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych. Zakres przedmiotowy podatku od środków transportowych wyznacza art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a uchwała rady dotycząca określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych nie może modyfikować zakresu pojazdów opodatkowanych tym podatkiem.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Przy określaniu stawek dla wszystkich pojazdów rada obowiązana jest przestrzegać stawek maksymalnych corocznie zmienianych zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy.

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 673) przeliczono na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1170) górne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2021 zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., który wyniósł 103,9. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 3,9 %.

Zgodnie z projektem uchwały, stawki lokalne zostały podwyższone o 3,0 % w stosunku do obowiązujących w roku podatkowym 2020 na podstawie przyjętych wskaźników ekonomicznych do opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz wycinkowych planów Wydziałów Urzędu Miasta stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 rok z dnia 18 września 2020 r. W ten sposób określone w uchwale stawki kwotowe nie przekroczyły górnych stawek podatków i opłat lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

­

» Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021