20 lipca 2024

Hrubieszów: Ogłoszono konkurs na dyrektora SP ZOZ

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Oferty można składać do 8 czerwca 2018 r.

Reklamy

 

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11.

 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów.

 

II. Kandydat na to stanowisko powinien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) posiadać wykształcenie wyższe,

2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

III. Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora (oryginał lub odpis),

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy), kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

6) pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie (opracowanie będzie omawiane podczas rozmowy kwalifikacyjnej tylko z osobami spełniającymi wymogi formalne określone 
w niniejszym ogłoszeniu),

7) aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (informację 
z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu),

8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko  dyrektora,

10) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

11) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie (tj. statut, regulamin organizacyjny, informacja na temat sytuacji finansowej za I kwartał 2018 r., plan finansowy na 2018 r.) 
są udostępniane po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, w pok. nr 1, w godz. od 7:30 do 15:30 
tel. 84/ 696 50 68 wew. 31.

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów: do godz. 15:30 bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie 

w sekretariacie – I piętro pokój nr 20 w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres 
i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie”.

Adres siedziby Starostwa:

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 34

22-500 Hrubieszów

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Do pobrania:

 

źródło: http://bip.starostwo.hrubieszow.pl

Reklamy

 


 

Zobacz też:

Hrubieszów: Nie będzie zmiany dyrektora w szpitalu? 

Reklamy

Hrubieszów: Dyrektor SP ZOZ Zofia Laskowska-Kotowska złożyła rezygnację