22 lipca 2024

Hrubieszów: Podwyżka dla burmistrz Marty Majewskiej

Na dzisiejszej sesji, miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia nowego wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej.

Reklamy

Na dzisiejszej sesji, radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Hrubieszowa Marty Majewskiej, które od 1 sierpnia tego roku wynosić będzie 18 997,80 zł brutto. Według opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowego, w całym roku 2020 burmistrz Majewska ze stosunku pracy uzyskała dochód w wysokości 130 911,11 zł.

­

Reklamy

Oto treść podjętej uchwały, za przyjęciem której głosowało 10 radnych (1 się wstrzymał i 1 był przeciwko):

Z dniem 1 sierpnia 2021 r. ustala się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa Pani Marcie Majewskiej wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

Reklamy

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 430 zł;

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2 900 zł;

3) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 3 999 zł;

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego tj. 1 668,80 zł oraz 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego od dnia 1 sierpnia 2021 r.

­

W uzasadnieniu podjętej uchwały czytamy:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) ustalanie wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

W dniu 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1834), która zmieniła brzmienie art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych z zastosowaniem do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1. pkt. 1, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1.

Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 36 ust. 3 pracownikach samorządowych, także kwoty dodatku specjalnego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wynosi 10 430 zł a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 3 450 zł.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Burmistrz Marta Majewska jest najskuteczniejszym Burmistrzem Hrubieszowa od 1990 roku.

Sukcesywnie kreuje pozytywny wizerunek naszego miasta i promuje je w mediach oraz pozyskuje fundusze ze źródeł zewnętrznych na jego rozwój.

Podczas pierwszych trzech lat jej kadencji nasze miasto uzyskało dofinansowanie zewnętrzne na kwotę prawie 76 milionów złotych pochodzące ze środków krajowych, unijnych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, czyli tzw. Funduszy norweskich. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie wielu miejskich inwestycji służących naszym mieszkańcom, w tym, m.in. na:

1. budowę krytej pływalni,

2. budowę oraz remonty miejskich dróg i chodników,

3. modernizację budynków użyteczności publicznej,

4. rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, w tym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, budowę miejsca rekreacji oraz rozbudowę Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

5. przystąpienie Hrubieszowa do programu budowy mieszkań na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,

6.wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

7. budowę miejskiego monitoringu.

Dzięki jej kreatywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych a także osobistemu zaangażowaniu w rozwój ekonomii społecznej nasze miasto szybko się rozwija i podnosi się poziom życia mieszkańców w sferze publicznej.

Jej sukcesy są doceniane i wielokrotnie nagradzane zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

­

Minimalne i maksymalne składniki wynagrodzenia przedstawia poniższa tabela:

­

 

(źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Pomóżmy mieszkance Hrubieszowa!

Pomóżmy mieszkance Hrubieszowa!

LubieHrubie na Instagramie