Hrubieszów: Pogrzeb na koszt miasta

Radni Hrubieszowa postanowili uregulować przepisy związane z pochówkami organizowanymi przez gminę i opłacanymi z miejskich pieniędzy. Na sesji 28 listopada podjęli uchwałę w tej sprawie.

Reklamy

 

Uchwała w sprawie sprawiania przez Gminę Miejską Hrubieszów pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Miejską Hrubieszów, zwanej dalej Gminą, przysługuje osobom zmarłym oraz dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas trwania ciąży, jeżeli inne podmioty nie skorzystały z ustawowego prawa do pochowania ich zwłok.

2. Pogrzeb osoby zmarłej sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile było ono znane pracownikowi socjalnemu. W przypadku, gdy ustalenie wyznania zmarłego nie jest możliwe, pogrzeb sprawia się zgodnie z panującym zwyczajem.

3. Pogrzeb dzieci martwo urodzonych może mieć charakter świecki lub wyznaniowy, w tym ekumeniczny.

 

§ 2. Sprawienie pogrzebu osób zmarłych obejmuje:

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie;

2) przechowywanie zwłok w chłodni;

3) zakup i dostarczenie trumny i wiązanki kwiatów;

4) przewóz zwłok;

5) wykopanie grobu i opłatę za miejsce na cmentarzu;

6) obsługę pochówku;

7) oznaczenie grobu tabliczką imienną.

 

§ 3. 1. Pochówek dzieci martwo urodzonych odbywa się zbiorowo w dniu 25 marca (Dzień Świętości Życia) oraz 15 października (Dzień Dziecka Utraconego) lub w kolejny dzień roboczy każdego roku kalendarzowego na Cmentarzu Parafialnym w Hrubieszowie.

2. Informację o terminie pochówku umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie oraz w miejscach zwyczajowo przeznaczonych do wywieszania klepsydr.

3. Pochówek dzieci martwo urodzonych obejmuje:

1) odebranie zwłok wraz z niezbędną dokumentacją ze Szpitala w Hrubieszowie;

2) przewóz zwłok do kremacji;

3) kremację zbiorową;

4) zakup urny zbiorowej i wiązanki kwiatów i złożenie urny z prochami na cmentarzu w miejscu do tego wyznaczonym;

5) opłatę za miejsce na cmentarzu;

6) obsługę pochówku.

 

§ 4. 1. Udział Gminy w sprawieniu pogrzebu osobom zmarłym możliwy jest w formie pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, po wcześniejszym określeniu zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.

2. Udział Gminy w sprawieniu pochówku dzieci martwo urodzonych odbywa się wyłącznie w formie usługi zleconej zakładowi pogrzebowemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, po wcześniejszym określeniu zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.

3. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu i pochówku dzieci martwo urodzonych pokrywa się z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie dokonuje zapłaty za dokonanie pochówku na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot, któremu zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu zlecenia.

5. Nie dochodzi się zwrotu kosztów pochówku dzieci martwo urodzonych.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

 

***

 

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. Nr 118, poz. 1473) zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 (tj. w szczególności przez najbliższą rodzinę), albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkie dzieci utracone (zmarłe) przed narodzeniem mają prawo do godnego pochówku, a w razie jego niewykonania przez rodzinę lub inne podmioty uprawnione obowiązek przeprowadzenia pogrzebu spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu.

Prawo jednoznacznie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, także dziecku, które zmarło przed narodzeniem i to bez względu na czas trwania ciąży. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy do poronienia doszło na najwcześniejszym etapie ciąży – zwłoki dziecka należy pochować zgodnie z taką samą procedurą i standardami, jakie stosuje się wobec dorosłych zmarłych.

Gdy prawa do pochówku zrzekają się najbliżsi i żadna inna osoba nie deklaruje woli sprawienia pogrzebu (bowiem zgodnie z ustawą pochówek ma prawo sprawić każda osoba, która do tego dobrowolnie się zobowiąże) ani żadna publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych nie złoży wniosku o wydanie zwłok do celów naukowych, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o chowaniu zmarłych, obowiązek sprawienia pogrzebu spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu. Postępowanie jest tutaj analogiczne do tego, jakie stosuje się w przypadku zmarłych osób bezdomnych o nieustalonej tożsamości.

Obowiązek ten wynika również z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdyż organizacja pochówku jest zadaniem własnym gminy w każdym przypadku, gdy z prawa do pochowania zmarłego nie korzystają osoby uprawnione. W myśl wskazanego przepisu sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę i zgodny z wyznaniem zmarłego.

Ustalenie zasad sprawiania pogrzebu należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym). Aktem, z którego muszą wynikać wiążące organ pomocy społecznej ustalenia w zakresie sposobu sprawiania pogrzebu jest uchwała rady gminy. Przepisy tej uchwały wraz z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 stanowią podstawę prawną udzielenia świadczenia z pomocy społecznej polegającego na sprawieniu pogrzebu.

Projekt uchwały w częsci dotyczącej pochówku dzieci martowo urodzonych został uzgodniony z przedstawicielami SPZOZ w Hrubieszowie.

 

źródło: UM Hrubieszów