Hrubieszów: Protokół z zebrania Zarządu Osiedla Polna

Przedstawiamy protokół z zebrania Zarządu Osiedla Polna w Hrubieszowie, które odbyło się w SKK Słoneczko, w dniu 7 września 2017 roku.

Reklamy

 

Hrubieszów,dnia 7 września 2017 roku.

 

PROTOKÓŁ nr 4

z zebrania Zarządu Osiedla POLNA w Hrubieszowie

w dniu 7 września 2017 roku

 

1. Powitanie i otwarcie zebrania Zarządu Osiedla POLNA.

2. Przyjęcie proponowanego porządku zebrania.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

4. Zakończenie zebrania.

 

Ad.1 Przewodniczący otworzył zebranie i powitał wszystkich obecnych.

 

Ad.2 Tomasz Wojciech Antoniuk zaproponował porządek zebrania,który w głosowaniu jawnym został

przyjęty w całości.

 

Ad.3 Prowadzący zebranie zapoznał uczestników z protokołem nr 3 z zebrania Zarządu Osiedla z dnia

25 maja 2017 roku,który w głosowaniu jawnym został przyjęty bez uwag. Następnie przewodniczący poinformował zebranych,że będzie tworzony budżet miejski na 2018 rok i poszczególne zarządy osiedlowe mogą zgłaszać propozycje i trzeba zastanowić się nad zadaniami,które mogłyby się znaleźć w tym budżecie. W odpowiedzi zebrani powiedzieli,że podtrzymują wcześniej zgłoszone propozycje do których należą przede wszystkim:

a) budowa placu zabaw w osiedlu POLNA,który będzie zlokalizowany na działce miejskiej na wskazanym wcześniej terenie koło biurowca HSM i bloku Polna 10.Całe zadanie może być wspólnie realizowane z samorządem osiedla KOLEJARZ.

b) podjęcie niezbędnych kroków w celu budowy chodnika wzdłuż całej ulicy Polnej. Za tymi działaniami Przedwodniczący zebrał 230 podpisów (29.02.2016r.),a remont chodnika przy ulicy Polnej znalazł się w nowej strategii rozwoju miasta Hrubieszowa.Tomasz Wojciech Antoniuk przypomniał,że chodnik przy ulicy Polnej w Hrubieszowie jest znany panu Staroście Hrubieszowskiemu od lat jako właścicielowi drogi i zarządcy i żeby niezwłocznie podjął niezbędne działania.W tej sprawie radny Tomasz Wojciech Anntoniuk w dniu 27.03.2017 roku złożył do Starosty Hrubieszowskiego interpelację o uregulowanie stanu prawnego powyższej drogi na odcinku działki 864/52 i 864/54, które stanowią własność gminy miejskiej w użytkowaniu wieczystym HSM w Hrubieszowie. Natomiast Burmistrz Miasta Hrubieszowa po interpelacji Tomasza Wojciecha Antoniuka w dniu

30 czerwca 2017 roku na sesji Rady Miejskiej,skierował zapytanie do HSM w Hrubieszowie o przewidywane działania w sprawie wymienionych działek.Na najbliższym zebraniu we IX lub X 2017 roku członkowie spółdzielni zdecydują co w tej sprawie.Jeżeli HSM zrezygnuje z tych działek to remont ulicy Polnej odbędzie się,jeżeli nie to inwestycja nie może być zrealizowana.

 

c) aktualizacja dokumentacji i podjęcie budowy sali gimnastycznej przy ZSM nr 1 w Hrubieszowie.

 

d) zwiększenie budżetu Osiedla POLNA na 2018 rok do kwoty 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

 

e) osuszenie lub wykopanie studzienki odprowadzającej wodę z nowego parkingu osiedlowego przy

bloku Polna 10 w miejscu stanowiącym własność gminy miejskiej w Hrubieszowie (od strony

lecznicy dla zwierząt pana Perehubki).

 

f) remont chodnika przy ulicy A.Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z

ulicą J.Piłsudskiego.

 

Ad.4 Po wyczerpaniu tematów zebrania i dyskusji przewodniczący zebranie zakończył.Marian Cisło

Reginald Kawalec

Jan Królewicz

Józef Pogwizd

Tomasz Wojciech Antoniuk

 

 

Do wiadomości:1.Burmistrz Miasta Hrubieszowa. 2 Starosta Hrubieszowski. 3.HSM w Hrubieszowie 4.a/a