16 lipca 2024

Hrubieszów: Wycinka zieleni na skwerze przy ul. Rynek

Pod koniec tygodnia dokonano wycinki drzew i krzewów na skwerze przy ul. Rynek. Tym samym rozpoczęto realizację przebudowy ul. Rynek na deptak w ramach projektu rewitalizacji Centrum Hrubieszowa.

Reklamy

10 października 2013 roku została podpisana umowa z wykonawcą, który ma zrealizować kilka ważnych inwestycji.

Miasto zaplanowało rewitalizację bazaru i parku miejskiego, przebudowę ul. Rynek na deptak, zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury, a także budowę parkingów przy ul. Targowej i Ludnej oraz remont zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica. Koszt tych robót to prawie 7 milionów 800 tysięcy złotych. 

Wszystkie zadania będą wykonywane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że ta sama firma zajmie się zarówno opracowaniem dokumentacji projektowej, jak też wykonaniem robót.

Umowę na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”, podpisali zastępca burmistrza Paweł Perelmuter i skarbnik miasta Halina Kuranc oraz prezes Zakładu Wapienno-Piaskowego „Bełżec” Stanisław Gęborys.

W ramach tego samego projektu jest już odnawiana Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz dwa bloki mieszkalne przy Placu Staszica. 

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą ponad 9 milionów 900 tysięcy złotych, z czego 75 procent będą stanowić środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie prace mają być wykonane do końca marca 2015 roku.

Opracowana dokumentacja projektowa będzie podlegała zatwierdzeniu, a następnie rozpocznie się etap realizacji zadania.„Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”.Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Reklamy

Całkowita wartość projektu wynosi 11 713 384,36 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 9 902 205,06 zł

Reklamy

Kwota dofinansowania wynosi 7 426 653,77 zł

 

Wydatki poniesione za okres 01.01.2013 – 15.11.2013 r. obejmują następujące zrealizowane działania:

– opracowanie aktualizacji studium wykonalności – 12.300,00 zł. (załącznik wymagany na etapie umowy o dofinansowanie),

– informacyjno-promocyjne (opracowano, wykonano oraz zamontowano 9 tablic informacyjnych do oznakowania miejsc realizacji projektu) – 4.040,55 zł.,

– procedura przetargowa – 35.670,00 zł. Ogłoszono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą na wykonanierobót na projektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowę w zakresie określonym programem funkcjonalno – użytkowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zamówienia – 7.779.150,00 zł. brutto.Zamówienie obejmuje projektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowę w zakresie określonym programem funkcjonalno – użytkowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie dokumentacji technicznej dla całego zadania planowanego do realizacji oraz wykonanie remontu szaletu planowane jest do dnia 31.12.2013 r. Remont szaletu miejskiego (pow. użytkowa ok. 65 m2) polegał będzie na: odgrzybieniu ścian, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, wykonaniu nowej instalacji wod-kan, elektrycznej, ogrzewczej, remoncie instalacji wentylacyjnej, wymianie umywalek – 2 szt., misek ustępowych – 5 szt.,  pisuarów – 3 szt., baterii umywalkowych – 2 szt., spłuczek – 2 szt., podgrzewaczy wody – 2 szt., skuciu części starych zgrzybiałych i zawilgoconych tynków, wykonaniu nowych tynków, malowaniu wnętrza, wykonaniu nowej posadzki, położeniu płytek glazury na ścianach, remoncie zejść do szaletu – 2 sztuk, remoncie schodów, ociepleniu stropodachu i nadanie mu właściwego spadku, pokrycie papą termozgrzewalną, montażu furtek metalowych na zejściach, wymianie stolarki drzwiowej: zewnętrznej – 2 sztuk, wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami – 6 sztuk, do kabin ustępowych.

– menadżer projektu – zarządzanie projektem – 13.393,32 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 134 169,87 zł.

W ramach przedmiotowego projektu uznano kwotę 622.413,41 zł. za wydatki kwalifikowalne z czego zrefundowano 466.810,05 zł. (75%) poniesionychod 2008 r. wydatków tj.:   wykonanie i aktualizacja studium wykonalności, aktualizacja LPR,  wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, dokumentacja techniczna, Roboty budowlane – adaptacja części istniejącego budynku na ubikację ogólnodostępną przy ul. Ludnej 13, wykonanie nowej nawierzchni do szaletów, remont nawierzchni placu przed HDK, budowa oświetlenia parku miejskiego, pełnienie funkcji menadżera projektu. Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego – Partner projektu Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pl. Staszica 1 – 120.000,00 zł. wydatki kwalifikowalne z czego zrefundowano 87.943,35 zł.

 

 

Zobacz też:

Były burmistrz w obronie zieleni Wideo

Sprostowanie w sprawie „Rewitalizacji centrum Hrubieszowa….” Foto

Hrubieszów: Umowa na rewitalizację centrum podpisana Foto


Poniżej w Google StreetViev widok terenu między ulicami: Prostą, Rynek i Placem Staszica (teren pomiędzy Stokrotką a Małym Kościółkiem) przed wycinką.

Fotoreportaż przedstawia stan skweru z soboty 1.03.2014 oraz z lata i jesieni 2013 roku.


 

 


Wyświetl większą mapę