Stypendia dla uczniów i studentów

Informacja dotycząca przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom i studentom w roku 2006/2007 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

Reklamy

Projekt „Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007” obejmuje studentów uczelni państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, studiujących w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 75 % wartości pomocy finansowej pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25 % – z Budżetu Państwa. Powiat Lubelski, będący Koordynatorem prac związanych z realizacją projektu, dokonał podziału środków finansowych na powiaty proporcjonalnie do ilości ich mieszkańców, będących stroną porozumienia zawartego w dniu 9 sierpnia 2004 r. w Lublinie. Porozumienie zostało podpisane przez 22 powiaty z terenu województwa lubelskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, przyznane Powiatowi Hrubieszowskiemu środki finansowe będą umożliwiały wypłatę w roku akademickim 2006/2007 38 stypendiów w wysokości 150 zł miesięcznie. Stypendium będzie przyznane na okres nie dłuższy niż od października do lipca 2006/2007, w związku z czym maksymalna kwota stypendium wyniesie 1.500 zł. Jednocześnie Powiat Lubelski zastrzega, że stypendium będzie przekazywane w formie finansowej na podane przez studenta konto, pod warunkiem otrzymania środków finansowych na ten cel z Samorządu Województwa Lubelskiego, który jest Instytucją Wdrażającą Program. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria programu, które złożą wnioski będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, stypendium w pierwszej kolejności przyznane zostanie osobom o najniższych dochodach.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego spełniają łącznie następujące kryteria:

Reklamy

– studiują w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych,

– posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu hrubieszowskiego,

– pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota 250 zł netto lub 289 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się oraz dochód studenta samodzielnego finansowo ustala się w oparciu o art.5 ust. 1-7 oraz ust.8a – 9 i 11ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2 2228, poz.ach rodzinnych (dz. 2003 r.chód osoby uczącej się oraz dochód studenta samodzielnego finansowo ustala się w oparciu w255 z późn. zm.), a w przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego, ogłaszany do 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętych przez GUS, roczny dochód z 1ha przeliczeniowego w 2006 r wynosi 1626 zł,

– nie ukończyli 25 lat ,

– nie powtarzają roku akademickiego, nie miały udzielonego urlopu dziekańskiego ( nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki,

– nie posiadają tytułu magistra.

Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa”, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie- Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki ul. 3 – go Maja 37 w terminie od 1 do 29 września 2006 r.w godzinach 900- 1400 wniosek należy złożyć osobiście.
2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu, udokumentowanego oryginałami odpowiednich zaświadczeń lub oświadczeń,
3. Dołączenie kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w powiecie weryfikacją formalną wniosków).
4. Dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, z adnotacją potwierdzającą, że student nie powtarza roku akademickiego, oraz że nie miał udzielonego urlopu dziekańskiego ( nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki.
5. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne- należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Informacje niezbędne do właściwego ustalenia składu i dochodu rodziny studenta ubiegającego się o stypendium :

Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, w składzie rodziny uwzględnia się:

– studenta,

– współmałżonka studenta, a także pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne,

– rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez

względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne

Dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się, jeżeli student jest samodzielny finansowo lub jest osobą uczącą się (osoba ucząca się- zgodnie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. Nr 228, poz. 2 2228, poz.ach rodzinnych (dz. 2003 r.chód osoby uczącej się oraz dochód studenta samodzielnego finansowo ustala się w oparciu w255 z późn. zm. , oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów jeżeli wyrok sadu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się). Student samodzielny finansowo – osoba spełniająca łącznie następujące warunki :

– posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

– posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

– miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie stypendium w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.

Regulamin wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium w roku akademickim 2006/2007 finansowanych w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków Budżetu Państwa jest do pobrania :

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Projekt „EUROUCZEŃ- wsparcie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej 2006/2007” program stypendialny dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 68,05% wartości pomocy finansowej pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 31,95% z Budżetu Państwa. Przyznane Powiatowi Hrubieszowskiemu środki finansowe będą umożliwiały wypłatę 450 stypendiów w wysokości 100 zł miesięcznie. Stypendium będzie przyznane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego, w związku z czym maksymalna kwota stypendium wyniesie 1.000 zł. Stypendium będzie przekazywane w formie finansowej monitorowane frekwencją obecności ucznia w szkole, pod warunkiem otrzymania środków finansowych na ten cel z Samorządu Województwa Lubelskiego, który jest Instytucją Wdrażającą Program. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria programu, które złożą wnioski będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, stypendium w pierwszej kolejności przyznane zostanie osobom o najlepszej ocenie z zachowania, najlepszych wynikach w nauce oraz najniższych dochodach.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego spełniają łącznie następujące kryteria:

– są uczniami publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych

– posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkańców, w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą

– pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota 504 zł netto lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się ustala się w oparciu o art.5 ust. 1-7 oraz ust.8a – 9 , 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2 2228, poz.ach rodzinnych (dz. 2003 r.chód osoby uczącej się oraz dochód studenta samodzielnego finansowo ustala się w oparciu w255 z późn. zm.), a w przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego, ogłaszany do 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętych przez GUS, roczny dochód z 1ha przeliczeniowego w roku 2006 będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2004 r. i wynosi 1626 zł,(Dz.Urz.GUS Nr 11, poz.69).

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

1. 1.Złożenie wniosku o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa”, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie szkoły, do której uczęszcza w terminie od 1września do 30 września 2006 r. Wniosek należy złożyć osobiście.
2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu, udokumentowanego oryginałami odpowiednich zaświadczeń lub oświadczeń
3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające miejsce stałego zameldowania oraz stan rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium.
4. Dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły o ocenie z zachowania i średniej z roku poprzedzającego złożenie wniosku.
5. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 ORAZ WNIOSEK >>