Informacja Burmistrza Miasta

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszowa o działaniach w celu pozyskania środków na budowę basenu i boisk szkolnych.

***

W roku 2007 Rada Miasta w Hrubieszowie podjęła decyzję o budowie basenu przy SP 2 i modernizacji boisk szkolnych przy SP 1 i SP 3.

W miesiącu czerwcu 2009 ogłoszono konkurs umożliwiający złożenie wniosku na dofinansowanie powyższego zadania.

W miesiącu październiku po pozytywnej ocenie formalnej wniosek został skierowany do oceny merytorycznej, w której otrzymał 70 punktów na 80 możliwych, co umieściło nas na 10 miejscu w rankingu.

Powyższe miejsce gwarantowało otrzymanie dofinansowania, ponieważ nasz wniosek z wnioskami poprzedzającymi opiewał na kwotę 155 mln zł. Kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – działanie 8.2 infrastruktura szkolna i sportowa, RPO WL na lata 2007-2013 to 185 mln zł.

Ocena strategiczna to ostateczna ocena Zespołu Oceniającego – zgodnie z regulaminem konkursu przyznająca do 20 pkt. za wniosek. Regulamin konkursu jednoznacznie określił zasady oceny wniosków i wynikał ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

W ramach oceny strategicznej otrzymaliśmy 12 pkt., co w konsekwencji dało nam ogólnie 82 pkt. w całej ocenie. W wyniku oceny strategicznej 89 wniosków otrzymało wyższą punktację niż „12”, w tym 5 wniosków najwyższą „20”.

Po zakończeniu oceny 147 wniosków tego konkursu Zarząd Województwa sporządził i zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ilości 42, oraz listę rezerwową – pozostałe 105 wniosków.

Kolejność wniosków na liście projektów wybranych do dofinansowanych nie pokrywa się z ilością punktów otrzymanych w ostatecznej ocenie.

Pomimo krzywdzącej decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego o braku dofinansowania naszego projektu w dalszym ciągu będą prowadzone prace w zakresie budowy basenu przy SP 2 i modernizacji boisk szkolnych przy SP 1, SP 3.

***

Info:
UM Hrubieszów

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010