Kalendarium Szkoły Odzieżowej w Hrubieszowie

Hrubieszów Przez 76 lat w Hrubieszowie istniała szkoła, ze zdecydowaną przewagą dziewcząt, której już pod własną nazwą nie ma. Potocznie mówiono – krawiecka, igiełki, odzieżowa itp. M. in. historia szkoły zawarta jest w kronikach szkolnych, które skrzętnie przejrzałem i wynotowałem, co prezentuję poniżej.

Reklamy

***

Kalendarium Szkoły Odzieżowej w Hrubieszowie cz. I

– Początek lat 20 – tych XX wieku, w Hrubieszowie jest brak szkoły średniej dla dziewcząt, nieliczne uczą się w Gimnazjum lub Seminarium Nauczycielskim w Zamościu

Rok szkolny 1926/1927

1926 – Sejmik Powiatowy w Hrubieszowie podejmuje decyzję zorganizowania średniej szkoły zawodowej dla dziewcząt o typie krawiecko – bieliźniarskim.

1926 – 2 X rozpoczęła naukę I klasa Średniej Szkoły Zawodowej Żeńskiej w Hrubieszowie licząca 21 dziewcząt. Kierownictwo szkoły objęła p. Julia Wojsławówna. Opłata za szkołę wynosiła 10 zł miesięcznie.

1926 – Program nauczania obejmował zajęcia warsztatowe i przedmioty ogólnokształcące. Sala warsztatowa mieściła się w prywatnym budynku Sióstr Skrytek przy ul. 3 – Maja (Nowej). Zajęcia trwały od 8 do 12.00, a lekcje w budynku Gimnazjum Męskiego im St. Staszica przy ul. 3 Maja w godzinach od 14 do 18.00. Nauka trwała 3 lata.

1926 – Wykładowcami byli nauczyciele Gimnazjum, m.in. Michał Wańczyk – rysunki, Franciszek Łapka – język niemiecki, Adam Dubik – historii

Rok szkolny 1927/1928

1928 – Były już trzy klasy w sumie 85 uczennic. Zajęcia warsztatowe oraz lekcje gospodarstwa domowego nadal odbywały się przy ul. Nowej. Tutaj mieścił się również Internat dla 10 dziewcząt

Rok szkolny 1928/1929

1928 – Od października przyjęto nowe, młode nauczycielki do zajęć warsztatowych i przedmiotów związanych z zawodem i tak: Helena Jasińska, Wanda Skowronkówna i Maria Sobolówna. Kierownikiem szkoły została p. Klaudia Podhorska jednocześnie ucząca języka polskiego i historii

1929 – bardzo surowa zima (ok. – 40 st.), ale zajęć nie przerwano

1929 – W czerwcu opuszczają szkołę pierwsze absolwentki. Około 8 osób udało się na dalszą naukę do Seminarium Rzemiosł w Warszawie i Rybniku

Rok szkolny 1929/1930

1929 – Z nowym rokiem szkolnym szkoła przenosi się do nowego, prywatnego budynku przy ul. Ludnej. Budynek jest mały, nie przystosowany do celów szkolnych, miał przechodnie sale, ale wreszcie własny. Na piętrze były 3 sale warsztatowe i zarazem lekcyjne, na parterze znajdowała się sala gimnastyczna, kuchnia, mała jadalnia i zarazem prasowalnia, kancelaria oraz mała szatnia. Zajęcia odbywały się od 8 do 15 – tej

1929 – Szkoła brała udział w życiu społecznym, bardzo aktywna była drużyna harcerska i chór szkolny. Rozwija się współpraca kulturalna z Rzemieślniczą Szkołą Męską w Hrubieszowie pod kierownictwem nauczyciela tej szkoły Piotra Greniuka

1929 – Na zakończenie roku szkolnego odbyła się wielka wystawa – pokaz prac warsztatowych i rysunków uczennic

Rok szkolny 1930/1931

1930 – Opiekę nad szkołą przejmuje Liga Pracy Obywatelskiej Kobiet. Sejmik Powiatowy w Hrubieszowie przydziela uczennicom kilka stypendiów, niezamożne, a zdolne uczennice są zwalniane częściowo lub całkowicie od opłaty za szkołę

1930 – W związku ze światowym kryzysem gospodarczym wprowadzono reformę sanacyjną, która przyczyniła się do obniżenia poziomu szkoły i zmieniono ze średniej na Szkołę Zawodową. Niestety na zebraniu rodziców starosta powiatowy p. Marek powiedział „ aby absolwentki tej szkoły nie szły tłumnie do szkół wyższego typu, nie mamy posad dla wszystkich, niech absolwentki tej szkoły pozostaną skromne i przygotowane do życia bez wielkich wymagań …” Słowa te wywołały ostrą replikę i oburzenie rodziców.

Lata szkolne 1931/1933

Brak danych

Rok szkolny 1933/1934

1934 – Szkoła przenosi się na ul. Piłsudskiego do budynków prywatnych, przerabianych ad hock dla celów szkolnych

Lata szkolne 1934/1937

Brak danych

Rok szkolny 1937/1938

1938 – szkoła znowu się przenosi na ul. … Piłsudskiego

Rok szkolny 1939/1940

1939 – 1 09 (piątek) o wczesnym świcie Hitler uderzył na Polskę. Początek roku szkolnego niby normalny, ale uczennice i nauczyciele szkoły przeżywają niepokój o przebieg wojny.

1939 – 7 09 w Hrubieszowie pojawia się fala uciekinierów, wzrasta liczba samochodów i ludzi pieszych, którzy uciekając przed Niemcami jadą na Zaleszczyki do Rumunii. Brakuje chleba, benzyny, denaturatu (do samochodów). Ulice, domy są zatłoczone a sklepy oblężone.

1939 – W pobliżu Szkoły Zawodowej zatrzymuje się na nocleg były minister Spraw Zagranicznych Bohdan Zalewski – dyrektor muzeum na Wawelu telefonuje bez skutku i martwi się czy ostatnie skrzynie ze skarbami narodowymi wysłane Wisłą nie wpadły w ręce wroga.

1939 – Szkoła Zawodowa została zaliczona do „zakładów potrzebnych w okresie wojny”. Daje więc pracę i schronienie kilku nauczycielkom i kilkudziesięciu dziewczętom, chroniąc je przed wywiezieniem na roboty do Niemiec.

1939 – Lokal i większość urządzeń szkolnych ulega konfiskacie, biblioteka zostaje skazana na zniszczenie. Szkoła wielokrotnie przeprowadza się, otrzymując coraz mniejsze pomieszczenia

Rok szkolny 1940/1941

1941 – w czerwcu przed inwazją niemiecką na ZSRR, szkoła mieści się w stodole na Michałówce u p. Józefa Lebiedowicza. Dzielna postawa dyrektorki szkoły p. Podhorskiej i innych nauczycieli chroni szkołę od likwidacji. Uratowano również znaczną część biblioteki, dokumenty i trochę map. Lekcje nie odbywały się, ale stale były prowadzone zajęcia warsztatowe według wojennego programu. Uczennice łatają worki dla magazynów, liczą i układają kożuchy oraz futra dla niemieckich żołnierzy z frontu wschodniego, ponieważ zima 1941/42 była ostra.

Lata szkolne 1941/1944

1941 – 1944 – Nastały ciężkie czasy w miasteczku: wywożenie na roboty, łapanki, aresztowania, rozstrzeliwanie ludzi, napady ukraińskie w okolicy. Z nauką bywało różnie.

Rok szkolny 1944/1945

1944 – 20 07 (niedziela) Hrubieszów po krótko – trwałej walce powietrznej zostaje wyzwolony przez armię radziecką wraz z polskim wojskiem I Dywizją Piechoty i. T. Kościuszki. Podczas walki samolotów, Niemcy zrzucili bomby na krańce miasta. Wśród kilku zabitych osób zginęła także uczennica kl. 2 Stefania Wójcik z ul. Ludnej.

1944 – W sierpniu dyr. Klaudia Podhorska zabiega o uruchomienie szkoły. Nowe władze przyznają lokal, jest to 2 piętro dawnego hotelu niemieckiego. Budynek jest nowy, skanalizowany, ale pokoje były małe, brakowało wielu okien i drzwi oraz mebli.

1944 – W końcu sierpnia odbyły się pisemne i ustne egzaminy do kl. I. Z braku zeszytów i papieru używano mało zapisane druki, kwitariusze niemieckie itp. Pojawiły się w szkole meble dzięki rodzicom: krzesła, stołki kuchenne, ławy, stół ogrodowy z brzozowych drążków

1944 – 1 IX rozpoczęcie roku szkolnego. Brakowało podręczników, zeszytów, pomocy naukowych, na zajęciach warsztatowych brak materiałów i nici. Nauczyciel także nie posiadał książek, podręczników, a nawet programu nauczania, który był ustalany tymczasowo z dyr. Szkoły. Pożyczano encyklopedie od znajomych. Do szkoły docierały ciągle wiadomości o tragicznej walce Powstania Warszawskiego, o wielkiej reformie rolnej w tutejszym powiecie.

1945 – W styczniu w szkole mówiono o wielkiej ofensywie radzieckiej na linii San – Wisła, o zwycięstwach i stratach I i II Armii Polskiej

1945 – Wiosną było niespokojnie, lecz radośnie. Armia Radziecka i wojska polskie przekraczają Odrę. Berlin zostaje otoczony, kapitulują Niemcy

1945 – Miesiąc maj przynosi liczne uroczystości: 1 Maja – Święto Pracy, 3 Maja Dni Oświaty Polskiej, 8/9 – wiec ogłaszający podpisanie bezwzględnej kapitulacji przez Niemców i uroczyste zebranie z racji zakończenia II wojny światowej i powrotu Ziem Zachodnich do Polski

Rok szkolny 1945/1946

1945 – Zmieniła się nazwa szkoły na 4-letnie Gimnazjum Krawieckie, następnie 3 – letnie Liceum Krawiecki itp.

Rok szkolny 1948/1949

1948 – 1 XII dyr. szkoły p. Klaudia Podhorska na własną prośbę, ze względu na słabe zdrowie i wiek odchodzi na emeryturę, uczy jednak dalej języka rosyjskiego w wymiarze 12 godzin. Kierownictwo szkoły obejmuje nauczycielka ze Szkoły Mechanicznej p. Helena Szypulska

1948 – Od nowego r. szk. szkoła liczyła 6 klas: 2 klasy pierwsze, 2 drugie, 1 trzecia i 1 czwarta, razem 128 uczennic. Dodatkowo uzyskano pół pierwszego piętra, ale dalej nie ma osobnych sal do warsztatów. Nauka przedmiotów teoretycznych i zawodowych odbywają się w tych samych salach. Tygodniowo zajęcia warsztatowe wynoszą w klasach pierwszych do 18 – tu godzin, a w najwyższych od 24 godzin.

1949 – W czerwcu kończy naukę kl. IV – ta czteroletniego Gimnazjum Krawieckiego. Egzaminy czeladnicze wizytowane były przez przedstawiciela Izby Rzemieślniczej w Lublinie i wypadły b. dobrze.

1949 – W zajęciach pozalekcyjnych przodował zespół taneczny prowadzony przez p. Irenę Lipnicką. Zespół występował na uroczystościach i akademiach szkolnych, powiatowych oraz wyjeżdżał do gromad z występami artystycznymi.

Rok szkolny 1949/1950

1949 – Nowy rok szkolny przynosi reorganizację szkoły. Od 1 IX przemianowano czteroletnie Gimnazjum Krawieckie na trzyletnie Liceum Odzieżowe I – go stopnia

1949 – Grono nauczycielskie zostaje poddane samokształceniu ideologicznemu. Zebrania samokształceniowe odbywały się co tydzień.

1949 – Szkoła bierze udział w różnego rodzaju pracach społecznych w terenie.

1950 – Szkoła została zwizytowana przez wizytatora CZl.S.Z wraz z wizytatorem D.O.S.Z w Lublinie ob. Janinę Zmysłowską. Wizytacja trwała 3 dni, szczególnie wizytowane były zajęcia warsztatowe a zwłaszcza eksponaty przygotowywane na wojewódzką wystawę prac szkół zawodowych okręgu lubelskiego. Wizytacja została oceniona pozytywnie.

1950 – Na zakończenie roku szkolnego została przygotowana wystawa w Hrubieszowie. Urządzono ją wspólnie z bratnią szkołą Metalową w ich lokalu przy ul. Kilińskiego 15.

1950 – Wystawa w Lublinie była urozmaicona występami artystycznymi szkół zawodowych woj. Lubelskiego, w której wystąpił zespół taneczny ze szkoły będąc przez władze szkolne wyróżniony. Zespołem w dalszym ciągu kierowała kol. Irena Lipnicka

Rok szkolny 1950/1951

1950 – Powiększyła się znacznie ilość młodzieży i klas. Stało się to na wskutek likwidacji Publicznej Szkoły Zawodowej, z której uczniowie i uczennice z działu krawieckiego przeszły do tej szkoły. Szkoła liczyła 7 oddziałów ze 172 ucz.

1950 – Nastąpiła reorganizacja szkolenia profilaktycznego zawodu, zmiana programów nauczania, częściowo podręczników.

1950 – Wydzielono specjalne sale warsztatowe i wyposażono je w maszyny i niezbędny sprzęt, przez to zreorganizowano zajęcia na warsztatach szkolnych. Kierowniczką warsztatów była p. Anna Ziń, która energicznie zaopatruje warsztaty w potrzebne materiały wyrobowe. Wyjeżdżając za nimi do fabryk w Lublinie, Warszawie czy Łodzi.

1950 – W dalszym ciągu rozwijają się zespoły pozalekcyjne: taneczny, dramatyczny oraz chóralny. Dwa pierwsze pod okiem kol. Ireny Lipnickiej zaś chóralnym dyryguje kol. Marian Ruszczyk

1951 – 4 VI po 1,5 – ra rocznym przygotowaniu i 2 zaliczonych collokwiach odbył się egzamin z zakresu wiadomości kształcenia ideologicznego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Zamościu. Zdali wszyscy otrzymując zaświadczenia.

1951 – Ze względu na wielkie zapotrzebowanie rąk do pracy władze szkolne skracają czas szkolenia w szkołach zawodowych typu rzemieślniczego do 2 lat. Tak było przez 2 lata i nastąpił powrót do trzyletniego nauczania.

1951 – Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego przekazał szkołę Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Była to zmiana administracyjna po względem pedagogicznym, nadzór nadal należał do DOSZ w Lublinie.

1951 – Na wiosnę Komitet Rodzicielski wspólnie z Dyrekcją Szkoły zakupił duży aparat radiowy „Tesla” z adapterem i mikrofonem.. Dokonano radiofonizacji szkoły. Wykonali to w czynie społecznym pracownicy powiatowego radiowęzła.

1951 – Przez w/w radiowęzeł nadawano komunikaty, aktualne rozporządzenia, przeprowadzano apele poranne przygotowane pod kierunkiem nauczycieli przez samą młodzież. Samorząd Szkolny wprowadził tzw. „Kartkę z kalendarza” uwzględniając różne rocznice, aktualne wydarzenia itp.

1951 – Odbywały się dość częste wizytacje, wizytatorów z CZSP z Warszawy

1951 – Grono nauczycielskie liczyło 12 osób, administracyjne 3, obsługa techniczna 2.

1951 – W sierpniu odbyły się dwudniowe konferencje wyjazdowe dla nauczycieli w Przemyślu (2x), Kielcach i Białymstoku. Przy tej okazji poznano warunki pracy i organizację w różnych typach szkół, doświadczenie wykorzystywano następnie w codziennej pracy

Rok szkolny 1951/1952

1951 – w jesieni w latach 1951, 52, 53 grupy młodzieży starszej wyjeżdżały na kilkudniowe prace polowe do PGR – ów na południe naszego powiatu. Pomagano przy wykopkach i omłotach.

1952 – Grono nauczycielskie i młodzież na polecenie władz wyższych włącza się do akcji wyborczej do rad narodowych.

1952 – Za dużą aktywność dyr. szk. H. Szypulska i nauczyciel Zygmunt Paczała otrzymują dyplomy uznania

1952 – Na zakończenie r. szk. urządza się pokaz prac uczniowskich wykonanych w okresie roku oraz pokaz prac czeladniczych. Wystawę również oglądali uczniowie – kandydaci do klas I

Rok szkolny 1952/1953

1953 – W zajęciach pozalekcyjnych zaczyna się wybijać chór szkolny – zwany nawet przez miejscowych obywateli „Hrubieszowskim Mazowszem”. Chór ten pod kierownictwem kol. M. Ruszczyka zdobywa I – wsze miejsce na eliminacjach powiatowych oraz na eliminacjach wojewódzkich w Lublinie oraz dyplom uznania

Rok szkolny 1953/1954

1953 – MPDiR przekazał szkoły rzemieślnicze Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy

1954 – W dalszym ciągu powiększa się ilość lokali, szkoła uzyskała drugą połowę pierwszego piętra, które opróżniła PZU. Zyskano ok. 100 m kw. powierzchni. Szkoła liczyła 9 oddziałów ze 190 młodzieży. Grono składało się z 14 nauczycieli stałych, kilku dochodzących o niepełnym wymiarze godzin, trzech pracowników administracji i dwóch obsługi technicznej.

1954 – Wydzielono lokal dla biblioteki szkolnej, którą opiekował się nauczyciel historii, wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym kol. Adam Dubik. Rada Biblioteczna złożona z uczennic pomaga bibliotekarzowi.

Rok szkolny 1954/1955

1954 – W r. szk. 1954/55 przypada na 1 ucznia 29 książek przeczytanych.

1954 – Odbyła się kompania wyborcza do Sejmu i rad narodowych. Dyr. Szk. kol. H. Szypulska została wybrana radną do Powiatowej Rady Narodowej

1954 – Zespół artystyczny szkoły otrzymuje dyplom – uznania i zdobył I miejsce w eliminacjach powiatowych pod kier. M. Ruszczyka. Władze CZSP przyznało za ten osiągnięcie pianino „Calisia”. Natomiast Komitet Rodzicielski zakupił akordeon.

Rok szkolny 1955/1956

1955 – w październiku kol. kol. Wanda Jopek i Leonila Kisielewicz otrzymały medale w Warszawie na konferencji dyrektorów szkół zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w uznaniu za ich pracę nauczycielską

1955 – Ten rok był obchodem 100 – lecia śmierci Adama Mickiewicza. Na terenie szkoły nauczyciele i młodzież przygotowali uroczystą akademię i wystawę mickiewiczowską. Urządzono również wycieczkę do Warszawy ma przedstawienie „Dziadów”

Rok szkolny 1956/1957

1956 – szkoła przystąpiła do współzawodnictwa oszczędzania w szkołach. Za dobre wyniki w tej akcji Samorząd Szkolny otrzymuje dyplom uznania. Opiekunką tej akcji była kol. Józefa Kamińska

1957 – 14 marca zmarł nauczyciel szkoły kol. Adam Dubik. W szkolnictwie szkolnym przepracował 30 lat ucząc historii oraz nauczał Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

1957 – w lipcu władze CZSP uchwałą Rady Państwa przyznały za pracę dydaktyczno – wychowawczą dyr. Helenie Szypulskiej Złoty Krzyż Zasługi

Rok szkolny 1957/1958

1957 – Wzrasta liczba uczniów. Do egzaminu wstępnego zgłosiło się 190 kandydatów. Dlatego przystąpiono o przyznanie szkole lokalu na parterze, który zajmował Bank Rolny, udało się i pozyskano przeszło 160 m kw. Powierzchni

1957 – Warsztaty szkolne otrzymały dużą salę (110 m. kw.). Park maszynowy liczył 54 maszyny do szycia w tym 4 specjalne i 2 o napędzie elektrycznym. Zatrudniono również konserwatora maszyn i narzędzi warsztatowych. Wydzielono lokal na krojownicę i przymierzalnię

1957 – Został wprowadzony przez Ministerstwo Oświaty do klas III – ich nowy przedmiot – gospodarstwo domowe w ilości 3 godz. tygodniowo. Uczyła go kol. Wanda Jopek. Urządzona i wyposażona została kuchnia szkolna i jadalnia. Uczennice przynosiły produkty, a sporządzane posiłki konsumowały, ucząc się przy tym kulturalnego zachowania się przy stole.

1957 – Wyróżniono zespół taneczny, który wziął udział w przeglądzie tanecznym i teatralnym zorganizowanym w ramach „Dni Kultury Lubelszczyzny”. 29 IX zespół otrzymał dyplom uznania

1957 – W październiku powstaje na terenie szkoły szkolna organizacja Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS). Na początek było 17 członków. Działały również inne organizacje harcerze. PCK, OHP

1958 – W marcu, w szkole odbyła się konferencja dyrektorów szkół odzieżowych okręgu lubelskiego. Tematem była praca organizacji młodzieżowych. Samorząd Szkolny przeprowadził zebranie młodzieży na temat „Podnosimy wyniki nauczania”.

1958 – Na zakończenie r. szk. klasy III – cie kończące szkołę przygotowały dla rodziców smakowite drugie śniadanie

Rok szkolny 1958/1959

1958 – Władze CZSP przekazały szkołę Ministerstwu Oświaty

1958 – Uaktywniło się Koło PCK, które obejmuje pieczę nad czystością, estetycznym wyglądem klas, pomieszczeń, uczennic itd.

1958 – Przy Kole PCK powstała drużyna sanitarna, która w eliminacjach powiatowych zdobywa 3 miejsce i dyplom uznania. Opiekunką była kol. Wanda Jopek

1958 – Zespół recytatorski pod opieką kol. Lernilli Kisielewicz wziął udział w eliminacjach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich

1958 – Rozrasta się szkolne koło ZMS, organizując dwa zespoły teatralno – wokalne. Szkoła włącza się do wszystkich uroczystości powiatowych i miejskich. Zespoły ZMS wyjeżdżają ze swymi programami do PGR w Dziekanowie i Moroczynie.

1958 – Od kilku lat wszedł w życie szkoły zwyczaj urządzania zabaw choinkowych dla dzieci nauczycieli i pracowników szkoły. Zabawy te pod względem artystycznym przygotowywał zespół uczennic klas I – wszych pod kier. kol. I. Lipnickiej. Na program składały się inscenizacje bajek, wierszy, zabaw dziecięcych, loteryjek, korowodów itp. Były przygotowane atrakcyjne stroiki. Zespół klas III – cich przygotowywały kulinarną część zabawy

1958 – Zespoły artystyczne były zapraszane przez miejscowe instytucje dla prowadzenia zabaw choinkowych dla swoich dzieci, np. w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Spółdzielni Inwalidów, M.H.D

1958 – Organizowano również zabawy karnawałowe wspólnie ze szkołą zawodową Mechanizacji Rolnictwa. Finansowały je Komitety Rodzicielskie obu szkół.

1958 – Czasem organizacje szkolne z racji swoich uroczystości organizowały środowiskowe zabawy (ZMS, ZHP, chór szkolny itp.)

1958 – Została zorganizowana duża wycieczka szkolna do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego. Brały w niej udział 72 uczennice i 4 nauczycielki. Kierowniczką była kol. I. Lipnicka.

1958 – 20 XI obchodzono uroczyście „Dzień Karty Nauczyciela”. Odbyło się spotkanie z młodzieżą i rodzicami, na którym część artystyczną wykonał zespół obu zaprzyjaźnionych szkół zawodowych. Na spotkaniu z nauczycielami szkoły był obecny kurator dr Edward Zacharkiewicz i przedstawiciel Zarządu Powiatu ZNP

1958 – W szkole odbywają się w okresie jesienno – zimowym kursy kroju i szycia urządzane przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców i Rodzinę Wojskową. Kursy prowadzili nauczyciele ze szkoły.

1959 – W warsztatach szkolnych odbywały się egzaminy czeladnicze i mistrzowskie krawieckie przeprowadzane przez Zakład Doskonalenia Rzemiosł i Izbę Rzemieślniczą. Nauczyciele zawodu ze szkoły byli członkami Komisji Egzaminacyjnej.

1959 – W szkole działało od początku powstania w kraju również Szkolne Koło Odbudowy Stolicy. Do koła należała cała młodzież szkolna. Zbierane składki opiekun koła odsyłał na SFOS.. Dodatkowo organizowano imprezy dochodowe np. loterie

cdn …

***

Na podstawie kronik szkolnych, życzliwie udostępnionych przez dyrektora ZS nr 1 w Hrubieszowie p. mgr Andrzeja Szkudzińskiego oraz jego zastępcy p. mgr inż. Zbigniewa Petruczynika, który wcześniej tę samą funkcję pełnił w Zespole Szkół Odzieżowych w Hrubieszowie

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009