14 kwietnia 2024

Konkurs na stanowisko w MOPS

HrubieszówHrubieszów

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ogłasza konkurs na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego.

u>OGŁOSZENIE
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hrubieszowie
z dnia 31 grudnia 2008 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
ogłasza konkurs na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego.

Miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku referent ds. funduszu alimentacyjnego.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
– posiada wykształcenie wyższe,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi aplikacji typu WORD, EXCEL.

2. Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– doświadczenie w obsłudze oprogramowania do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– opinia z miejsca pracy lub referencje,
– znajomość prawa w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

II. Główne obowiązki referenta ds. funduszu alimentacyjnego:
– przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– weryfikacja przyjętych wniosków i wydawanie decyzji,
– sporządzanie list wypłat,
– sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– sporządzanie sprawozdań rzeczowych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– curriculum vitae,
– list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie” w siedzibie Ośrodka, ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów pokój nr 1 w terminie do 19 stycznia 2009 r. do godz. 9.00.

V. Inne informacje.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Znajomość prawa w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz kodeksu postępowania administracyjnego zostanie sprawdzona na podstawie testów. O terminach testów osoby spełniające wymagania zawarte w pkt I.1 i I.2 zostaną powiadomieni pisemnie.
Dodatkowych informacji udziela Dariusz Korneluk – Z-ca Kierownika MOPS, ul. 3-go Maja 15, tel. 084 696 55 60

Hrubieszow 2009-01-12