21 lipca 2024

Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.

Reklamy

u>BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) zwanej dalej ustawą, uchwały nr V/28/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2007r., uchwały nr V/29/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2007r. i uchwały nr V/30/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2007r.
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego oraz jednostek organizacyjnych podległych miastu Hrubieszów lub przez nie nadzorowanych na realizację w 2007r roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie – wysokość środków 55.000 zł.

Reklamy

Termin składania ofert upływa dnia 2 kwietnia 2007r. godz. 1530. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszowa ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”1. Wzór oferty dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Hrubieszowa.
Informacja na temat zasad przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadań, terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Hrubieszowa tel.6962380 wew. 27 i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszowa.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2007.

Reklamy

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) zwanej dalej ustawą, uchwały nr V/28/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r., uchwały nr V/ 29/07 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.,uchwały nr V/30/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Preliminarza Wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. i uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.