Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2015 roku”.

Reklamy

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Hrubieszów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2015 roku. 

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.miasto.hrubieszow.pl w zakładce Ochrona środowiska, Programy oraz na stronie BIP, w zakładce Ogłoszenia.

Powyższe dokumenty także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 15. Osobą do kontaktów jest Pani Cieślak Jolanta.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 30 stycznia do 20 lutego 2015 roku poprzez wypełnienie formularza, który należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2015 roku na poniższe adresy:

  • adres poczty elektronicznej zp@miasto.hrubieszow.pl
  • numer faksu 84 696 2380
  • adres siedziby Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1.