Marta Woźnica nowym Skarbnikiem Miasta Hrubieszowa

Rada Miejska, na posiedzeniu w dniu 24 stycznia powołała z dniem 29 stycznia 2020 roku Martę Woźnicę na stanowisko Skarbnika Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Na dzisiejszej sesji, Rada Miejska w Hrubieszowie powołała Martę Woźnicę na stanowisko Skarbnika Miasta Hrubieszowa. Obejmie tę funkcję od 29 stycznia 2020 roku.

Wcześniej odwołano z tego stanowiska Halinę Kuranc, którą pełniła funkcję Skarbnika Miasta nieprzerwanie od czerwca 2006 r., a od 29 stycznia przechodzi na emeryturę.

Nowa Skarbnik jest pracownikiem Urzędu Miasta od 16 września 2019 r. i pełniła do tej pory funkcję zastępcy Skarbnika Miasta.

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo, a także studia podyplomowe w zakresie ekonomii, o specjalności rachunkowość.

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 7-letnie doświadczenie w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z księgowością. W latach 2003 – 2012 pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Wydział Zamiejscowy w Zamościu na stanowisku inspektora kontroli.

Od lipca 2012 roku do września ubiegłego roku związana była z samorządem Gminy Werbkowice, początkowo jako inspektor ds. księgowości budżetowej, a następnie od stycznia 2013 r. do września 2019 r., jako zastępca Skarbnika Gminy.

Nowej Skarbnik gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszego Miasta.

 

***

 

W uzasadnieniu podjętej uchwły czytamy:

Procedurę powołania skarbnika miasta reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z któym skarbnika miasta, który jest równocześnie głównym księgowym budżetu powołuje i odwołuje rada miasta na wniosek burmistrza.

Z kolei, z mocy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych, skarbnika miasta zatrudnia się na podstawie powołania. Ponadto, jak stanowi art. 68 Kodeksu pracy, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach (w tym przypadku są to przepisy ustawy o pracownikach samorządowych). W myśl kodeksu pracy stosunek pracy na podstawie powołania co do zasady nawiązuje się na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta złożył w dniu 13 stycznia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie pisemny wniosek o powołanie Pani Marty Woźnicy na stanowisko Skarbnika Miasta od dnia 29 stycznia 2020 roku. Jako uzasadnienie wniosku wskazano złożenie przez Panią Halinę Kuranc w dniu 24 października 2019 r. prośby o rozwiązanie z dniem 28 stycznia 2020 r. stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z zamiarem przejścia na emeryturę.

Wobec powyższego, po odwołaniu dotychczasowego Skarbnika, należy przeprowadzić procedurę powołania nowego skarbnika miasta, który powinien objąć stanowisko od dnia 29 stycznia 2020 roku.

Podjęcie uchwały o powołaniu na stanowisko skarbnika gminy powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania na tym stanowisku – art. 68 Kodeksu pracy. Powołanie następuje od określonego dnia wskazanego w uchwale. Ze skarbnikiem nie zawiera się umowy o pracę, powołanie bowiem jest innym niż umowa o pracę źródłem powstania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) skarbnikiem (głównym księgowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego) może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy        o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Pani Marta Woźnica jest zatrudniona jest w Urzędzie Miasta Hrubieszów w ramach umowy o pracę na stanowisku Zastępcy Skarbnika Miasta. Pani Woźnica spełnia przywołane powyżej kryteria wymagane od osób zatrudnionych na stanowisku skarbnika miasta.

Jak oświadczyła:

1) ma obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Ponadto, jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracownika, Pani Woźnica ukończyła studia wyższe magisterskie 5-letnie na kierunku prawo oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii o specjalności rachunkowość oraz posiada ponad 3-letnią praktykę w księgowości.

Pani Marta Woźnica posiada odpowiednie kompetencje i umiejętności do wykonywania zadań skarbnika. Jej wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia oraz ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku inspektora kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz na stanowiskach zastępcy skarbnika gminy i miasta w urzędach gminy i miasta dają gwarancję należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

 

fot. lubiehrubie.pl

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Skarbnik odchodzi na emeryturę

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Przyjęto budżet miasta na 2020 rok

Projekt budżetu Hrubieszowa na rok 2020