13 kwietnia 2024

Nabór na wolne stanowisko kierownicze

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ul. Leśmiana 11, 22-500 Hrubieszów.

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać warunki opisane w załączniku „Nabór Główny Księgowy „

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego ” należy składać osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 25 listopada 2013r. lub przesłać pocztą na adres : Powiatowy Urząd Pracy , 22-500 Hrubieszów ul. Leśmiana 11.

Termin składania dokumentów 25.11.2013r. należy rozumieć jako datę wpływu doPowiatowego Urzędu Pracy.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowych informacji poza umieszczonymi w ogłoszeniu nie udziela się.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.hrubieszow.ibip.pl i na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie.

Osoby spełniające wymogi formalne będą proszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz.1458/.

 

Hrubieszów 2013.11.13 

 

Załączniki:

załącznik Nabór Główny Księgowy.pdf
załącznik kwestOsUbZatrud.doc
załącznik kwestOsUbZatrud.pdf

 

 

źródło: PUP Hrubieszów