Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym

Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i zamówień publicznych. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2013 r.

Reklamy

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne, 

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1) mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w szczególności 
na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,
2) znajomość podstawowych programów biurowych Microsoft Office,
3) znajomość języka angielskiego,
4) dodatkowym atutem będzie odbycie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
5) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych

Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych starostwa,
2) administrowanie budynkami starostwa,
3) organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji w budynkach starostwa,
4) prowadzenie spraw związanych z transportem i utrzymaniem obiektów Starostwa,
5) prowadzenie spraw związanych z tablicami i informacją wizualną dla interesantów,
6) wyposażanie Starostwa w sprzęt, urządzenia i środki łączności,
7) zaopatrzenie Starostwa w materiały biurowe,
8) pełnienie funkcji administratora ochrony danych osobowych,
9) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania (kwitariusze przychodowe),
10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Starostwa i prowadzenie ich rejestru,

Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) warunki pracy zgodne z przepisami bhp wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) oraz zgodne z zasadami ergonomii
3) w listopadzie 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie 
5) dokumenty potwierdzające staż pracy 
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
9) oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego .
11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)” oraz podpisane czytelnym podpisem.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez składającego ofertę.

Składanie ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko ds. organizacyjnych i zamówień publicznych” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 27.12.2013 r. lub przesłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszych etapach postępowania.. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.